Psykologiguiden
Mindre textNormal textStörre textSkriv ut denna sidaLägg till bokmärkeSkicka denna sida till en vän
 

Natur & Kulturs

Psykologilexikon

 

Här kan du hitta ordet du söker i Natur & Kulturs

Psykologilexikon av Henry Egidius.


Lexikonet rymmer 18 000 sökbara termer, svenska och engelska, samlade under 9 000 bläddringsbara ord och namn i bokstavsordning.

 

Lexikonet uppdateras kontinuerligt av Henry Egidius.


 

Sök:

 

Skriv in ditt sökord i rutan ovan, eller klicka på en bokstav för att bläddra i lexikonet.

coping

Eng: coping [ˈkəʊpɪŋ].

Engelskspråkig term av ett ord som betyder 'slag' och som också finns i ordet 'kupp'. Det engelska ordet cope fick på 1600-talet betydelsen förmåga eller åtgärd som gör att man lyckas klara av något. Den förekommer i flera betydelsenyanser.

1.
Att klara av något på ett adekvat och konstruktivt sätt.

2.
Att handskas med eller hantera ett problem eller en svårighet vare sig det sker konstruktivt, passivt eller rent av destruktivt.

3.
Fysisk, psykisk och/eller social förmåga att leva med sjukdom eller funktionshinder. Denna betydelse är vanlig i svensk medicin, rehabilitering och omvårdnad. Begreppet coping spelar en viktig roll inom stressforskning och rehabilitering.

Coping i psykoanalytisk jagpsykologi

I psykoanalytisk jagpsykologi lägger man vid träning i coping tonvikten på att människors tänkande blir realistiskt och flexibelt så att de får god förmåga att lösa de problem som de ställs inför. I jagpsykologin utgår man från att verklig coping är realistisk och en funktion hos det rationella jaget. Därför vill man inte räkna anpassning som sker känslomässigt och med försvarsmekanismer till egentlig coping (utan till dess motsats, nämligen undvikande att ta itu med svårigheterna).

Känslofokuserad respektive problemfokuserad coping

Den mest citerade teorin om stress har utvecklats av den amerikanske psykologen Richard Lazarus (1922-2002), som i en serie forskningsrapporter och böcker på 1980-talet kom fram till att coping kan definieras som människors ansträngningar av olika slag att komma till rätta med svårigheter som ställer krav på deras förmåga att klara av något, och som eventuellt överstiger deras aktuella förmåga och alltså kräver extra insatser eller åtgärder. Han och hans medarbetare skilde i detta sammanhang mellan känslofokuserad coping (emotion-focused coping) och problemfokuserad coping (problem-focused coping). Känslofokuserad coping är inriktad på att hantera de känslor som svårigheterna ger upphov till. Problemfokuserad coping inriktas på att hantera situationen och hindren.

Stil och strategi för coping

Människor har olika copingstil (coping style) och tillämpar olika copingstrategier (coping strategy).

 

"Copingstil" är individens ihärdighet, undfallenhet, civilkurage osv vid tillämpningen av vald strategi

 

Copingstrategier är olika sätt att gripa sig an en uppgift eller ta itu med en svårighet, ett beroende och annat liknande. Man skiljer bland annat enligt ovan mellan problem- och känslofokuserad coping som två strategier, två skilda övergripande sätt att ta itu med problemen. Ett annat motsatspar är undvikande (eng: avoidant coping style, avoidance coping style; avoidant coping strategy, avoidance coping strategy) kontra behärskande strategi (eng: approach-oriented coping, problem-focused coping). Man talar om alternativ coping (eng: alternative coping) eller alternativ copingstrategi (eng: alternative coping strategy) när man provar olika möjligheter till dess man hittar den mest effektiva strategin. Som parallell till undvikande strategi finns flyktstrategin (eng: escape coping strategy). (Orden style, technique och strategy används om varandra.)

 

Speciella färdigheter att ta itu med saker och hantera svårigheter kallas coping skills.


Relaterade sökord: adaptationsperspektivet, ICF, resiliens, självinstruktionsträning, sorgstress, stresshantering.


Fråga psykologen


 

Intervju med Henry Egidius

I samband med att Henry Egidius blev hedersledamot i Sveriges Psykologförbund intervjuades han om sitt arbete med Natur & Kulturs psykologilexikon på Psykologiguiden.

 

 

På Psykologiguidens Facebooksida hittar du bl.a. de mest lästa frågorna och svaren varje vecka. Du kan även följa oss på Twitter.