Psykologiguiden
Mindre textNormal textStörre textSkriv ut denna sidaLägg till bokmärkeSkicka denna sida till en vän
 

Natur & Kulturs

Psykologilexikon

 

Här kan du hitta ordet du söker i Natur & Kulturs

Psykologilexikon av Henry Egidius.


Lexikonet rymmer 18 000 sökbara termer, svenska och engelska, samlade under 9 000 bläddringsbara ord och namn i bokstavsordning.

 

Lexikonet uppdateras kontinuerligt av Henry Egidius.


 

Sök:

 

Skriv in ditt sökord i rutan ovan, eller klicka på en bokstav för att bläddra i lexikonet.

resiliens

Eng: resilience [rɪˈzɪliəns], resiliency, psychological resilience, emotional resilience; adjektiv: resilient.

Latin: resilire {uttal: resili´re} 'studsa tillbaka'; av re- 'tillbaka' + salire {uttal: sali´re} 'hoppa'.


Ordet var först använt som term i fysiken för 'elasticitet', innan det kom in i psykologin och samhällsvetenskaperna i betydelsen återhämtningsförmåga, förmåga att klara svåra omständigheter eller påfrestningar.


Olika aspekter av resiliens

Ordet är inte helt entydigt utan har kommit att användas om olika aspekter av resiliens: egenskap, process och resultat:

 

  • Egenskap eller förmåga att a) komma tillbaka, b) slå tillbaka, c) finna sig tillrätta, c) återhämta sig. Man kan också beskriva det man vill komma åt med resiliens som förmåga eller egenskap som gör att individer, grupper, miljöer osv lyckas hantera svårigheter, kriser och katastrofer utan att nedslås av dem (får dem att "studsa tillbaka"). I svensk forskning förekommer definitionen "god psykosocial funktion, trots upplevd risk" som ju är ett snävare begrepp än när man i definitionen tar med verkliga påfrestningar (som ju inte alltid behöver upplevas medvetet).
  • Process som består i att komma tillbaka eller att på olika sätt möta och bemästra svårigheter,
  • Resultatet av hur svårigheter övervunnits under givna omständigheter (på vilket sätt och hur väl).

   

Fokus på processer

Många vill begränsa användningen av ordet till att gälla processer, men en sådan begränsning har visat sig svår att upprätthålla eftersom man lätt får problem med att identifiera vilka faktorer som är verksamma i denna process.

 

Fyra betydelser

I ordet resiliens ingår ibland en bibetydelse av att gå stärkt ur svårigheterna, alltså att utvecklas genom att man övervinner en kris och kommer styrkt ur den.

 

Hur termen används

Termen har kommit att användas om 1. att komma tillbaka från kris eller utmattning, 2. att uthärda och klara av svårigheter, 3. att utvecklas under svåra förhållanden och ökad få styrka av de sätt man använt för att hantera påfrestningarna, 4. att bevara god psykosocial funktion trots upplevd risk att bli utsatt för påfrestningar.


I många framställningar används ordet i två eller flera av dessa betydelser. Man skiljer heller inte alltid mellan dessa fyra begrepp (typer av fenomen) och termen (själva ordet) resiliens.

 

Resiliency och resilience

På engelska görs ibland skillnad mellan att klara av att hantera kriser genom användning av formen resiliency och formen resilience om att komma tillbaka respektive att klara att överleva och utvecklas under svåra förhållanden. Detta beaktas dock inte konsekvent.


Egenskaper hos individen och hos omvärlden
Aktuell forskning med fokus på resiliens utgår från att denna egenskap (förmåga) respektive denna typ av process är beroende av samverkan mellan den individen och alla möjliga faktorer i miljön (sociala, politiska, religiösa och kulturella) som i sin tur samspelar med varandra på ett svårutforskat sätt.

 

Egenskaper hos individen är sådana som god självkänsla, positivt sätt att reagera emotionellt (eng: positive emotion), ljus syn på tillvaron.


Egenskaper hos närmaste omvärlden är sådana som goda relationer och kontakter inom familjen (mer om detta finns under sökordet anknytning).


Egenskaper i den vidare omvärlden är sådana som tillgång till föreningsliv och stöd av vänner och arbetskamrater-

 
Distinktioner

Coping avser hantering av stress med fokus på själva hanteringen och finns med som en komponent i resiliens som dock omfattar även annat som ger tålighet mot påfrestningar.


Salutogenes har fokus på hälsobringande faktorer hos individ och omvärld och inriktning på att stöda dem. Begreppet resiliens avser processen och förmågan samt de resultat av processen som bekräftar att individen eller gruppen inte blivit negativt påverkad eller att det uppstått en stärkt förmåga att klara kommande kriser och svåra situationer.


Forskning om resiliens

Resiliens är sedan 1970-talet ett område för psykologisk, socialpsykologisk, antropologisk och ekologisk forskning. Syftena med sådan forskning är bland annat att söka komma fram till teorier om vad det är som gör (det vill säga vilka faktorer som ligger bakom) att somliga men inte andra tar skada mentalt och socialt av att utsättas för svåra påfrestningar.

 

Det finns flera forskningscentra i världen för studium av resiliens. Stockholm resilience centre bildades i januari 2007 med forskning som bland annat syftar till att skapa bättre insikter om de globala miljöförändringarna.

 

Relaterade sökord: adaptationsperspektivet, coping, egoresiliens, kaosteori, komplexitet, maskrosbarn, positiv psykologi, reframing, salutogenessjälvförmåga.


Fråga psykologen


 

Intervju med Henry Egidius

I samband med att Henry Egidius blev hedersledamot i Sveriges Psykologförbund intervjuades han om sitt arbete med Natur & Kulturs psykologilexikon på Psykologiguiden.

 

 

På Psykologiguidens Facebooksida hittar du bl.a. de mest lästa frågorna och svaren varje vecka. Du kan även följa oss på Twitter.