Användarvillkor 

2018-03-19

1. Allmänt

1.1. Dessa Användarvillkor gäller mellan ”Användare” och ”Psykologiguiden” och reglerar utnyttjande av information och tjänster på Webbplatsen. Med ”Psykologiguiden” avses Psykologiguiden i Sverige AB, organisationsnr: 556484-9544.

1.2. Genom att registrera dig och/eller använda Webbplatsen godkänner du samtidigt dessa Användarvillkor. Observera att Användarvillkoren kan ändras av Psykologiguiden. Du bör därför läsa igenom Användarvillkoren med jämna mellanrum. Villkorsändringar publiceras på Webbplatsen.

2. Definitioner

I dessa Användarvillkor ska följande begrepp, oavsett om de används i plural eller singular, i genitiv, bestämd eller obestämd form, ha nedanstående innebörd när de anges med versal begynnelsebokstav.

Användare – Användare av Webbplatsen.

Användarkonto – Konto som Användaren skapar då denne loggar in på Webbplatsen.

Användarvillkor – Dessa användarvillkor tillsammans med Bilagor, (personuppgiftspolicy och information om cookies).

Besökare –  Samtliga besökare på  Webbplatsen.

Forum – Det forum på Webbplatsen som Psykologiguiden från tid till annan erbjuder sina Användare medlemskap i och som är avsett för debatt och diskussion i ämnen som rör psykologi.

Information - Text, bild, ljud, data, video och länkar samt all annan information som Användare väljer att publicera för andra Användare, eller skickar till Psykologiguiden, genom användande av Webbplatsen och/eller Forumet.

Psykologiguiden – Psykologiguiden i Sverige AB, BOX 3287, 103 65 Stockholm.

Samarbetspartner – De samarbetspartners som Psykologiguiden vid var tid arbetar med.

Webbplatsen – Psykologiguidens webbplats på https://psykologiguiden.se/ och alla undersidor till denna webbsida, inkluderande Forumet.

3. Webbplatsen

3.1. Psykologiguiden kan ensidigt komma att ändra innehållet och utformningen av Webbplatsen i framtiden. Vid var tid har Psykologiguiden rätt att ta del av och fritt nyttja all Information som publiceras på eller via Webbplatsen.

3.2. Samtliga immateriella rättigheter t.ex. upphovsrätt och känneteckensrätt till material som förekommer på Webbplatsen tillkommer Psykologiguiden eller annan juridisk person inom samma sfär.

3.3. Psykologiguiden har rätt att utan föregående underrättelse till Användare utföra ändringar i Webbplatsen eller delar där av. Detta gäller även inlägg, frågor och liknande som sänds in av Användare.

3.4. Användare svarar själv för den tekniska utrustning och mjukvara som vid var tid krävs för nyttjande av Webbplatsen (t.ex. åtkomst till Internet, webbläsare och e-post m.m.). Webbplatsen är normalt sett tillgängligt dygnet runt.

4. Användarkonto

4.1. Användare som skapar ett Användarkonto på  Webbplatsen ska välja ett personligt, konfidentiellt och unikt lösenord som, tillsammans med användarnamn, ger tillgång till Användarkontot. Rätten till Användarkontot får aldrig överlåtas till tredje part.

4.2. Det är Användarens skyldighet att på ett säkert sätt hantera lösenord, användaruppgifter och annan viktig information från Psykologiguiden så att dessa inte kan missbrukas eller hamna i orätta händer. Användaren är t.ex. skyldig att omedelbart byta lösenord om det finns misstanke om att någon annan fått kännedom om lösenordet och i övrigt iaktta särskild försiktighet rörande hanteringen av lösenordet. Användaren ska heller inte lämna datorn utan uppsikt under den tid då Användaren är inloggad på Användarkontot.

4.3. I de fall Psykologiguiden misstänker att obehörig har fått, eller kan komma att få, tillgång till lösenordet har Psykologiguiden rätt att spärra Användarkonto och Användares tillgång till detsamma. Psykologiguiden har även rätt att spärra Användarkonto om det finns misstanke om att Användare åsidosätter Användarvillkor, tillämplig lag eller andra instruktioner utfärdade av Psykologiguiden.

4.4. Användare är medveten om och accepterar att Webbplatsens kvalitet t.ex. är beroende, och påverkas, av nätens kvalitet, Internetleverantörer och tredje mans server- och dataprestanda.

5. Användaransvar

5.1. Användare är, i förhållande till Psykologiguiden och  andra Användare, ensamt ansvarig för all Information som Användare kommunicerar eller sprider med användning av Webbplatsen, såsom innehåll i kommentarer, meddelanden, inlägg, länkningar eller andra publiceringar på Forumet. 

5.2. Användare åtar sig särskilt att inte publicera eller på annat sätt kommunicera Information som kan anses väcka förargelse, uppmana till brott, vara kränkande eller innehålla material som strider mot gällande lagstiftning (t.ex. hets mot folkgrupp eller diskriminering).

5.3. Vid användning av Webbplatsen är det Användares skyldighet att iaktta Användarvillkor, gällande lagar och regler, Psykologiguidens anvisningar samt allmänt accepterade etiska och moraliska värderingar. Användare får aldrig använda Webbplatsen på ett sådant vis att Psykologiguiden eller annan riskerar att drabbas av skada eller olägenhet.

5.4. I de fall det kommer till Användares kännedom att Webbplatsen används i strid med punkt 5.3 ovan ska Användare omgående informera Psykologiguiden om överträdelsen samt, om möjligt, se till att sådan användning omedelbart upphör.

5.5. Användare ansvarar för att dennes användning av Webbplatsen inte kränker annan Användares, Psykologiguidens eller tredje mans upphovsrätt eller annan immateriell rättighet.

5.6. Psykologiguiden förbehåller sig rätten att utan förvarning och utan kompensation ta bort kommentarer, inlägg och meddelanden eller andra publiceringar som Psykologiguiden anser vara stötande, innehålla olämpligt material, och/eller på annat sätt bryta mot Användarvillkoren, tillämplig lag och/eller innebär intrång i annans immateriella rättighet.

5.7. Vid missbruk enligt ovan har Psykologiguiden rätt att omedelbart, och utan föregående meddelande, stänga av Användare från Webbplatsen och säga upp Användarkonto till omedelbart upphörande utan att för den skull bli ersättningsskyldig gentemot Användare.

5.8. Användare ska hålla Psykologiguiden skadeslös från eventuella krav som är en direkt eller indirekt följd av Användares användning av Webbplatsen (t.ex. kommentarer, inlägg, meddelanden eller andra publiceringar m.m. på Forumet) och som riktas mot Psykologiguiden från tredje man (t.ex. för det fall Användare, eller någon som agerar dennes uppdrag, orsakat Samarbetspartner, Psykologiguidens kunder eller annan person skada).

6. Personuppgifter

6.1. Användare godkänner att Psykologiguiden och Samarbetspartners hanterar Användares personuppgifter i enlighet med Psykologiguidens vid var tid gällande Personuppgiftspolicy.

7. Psykologiguidens  ansvar

7.1. Information som tillhandahålls på Webbplatsen utgör allmän information och innebär ingen vård eller individuell rådgivning. Detta gäller även om informationen lämnas i form av svar på Användares frågor.

7.2. Enskild psykolog eller skribent svarar själv för det innehåll som denne publicerar på Webbplatsen.

7.3. Psykologiguiden ansvarar inte för innehåll i länkar eller Banners som Psykologiguidens kunder eller Samarbetspartners vid var tid publicerar på Webbplatsen.

7.4. Psykologiguiden ansvarar inte för innehåll på, eller åtkomst till, Samarbetsparters hemsidor eller andra medier.

7.5. Psykologiguiden kan inte utesluta att störningar, avbrott, förseningar, planerade driftsstopp för underhåll, haverier avseende online-tjänsterna eller andra problem som kan förekomma och/eller uppstå i driften av Webbplatsen. Psykologiguiden garanterar inte, och tar inte något ansvar för att, någon viss upptid för Webbplatsen ska föreligga.

7.6. Användare har aldrig rätt till någon kompensation till följd av fel eller brister i Webbplatsen.

7.7. Psykologiguidens ansvar ska under alla omständigheter vara begränsat till sakskador och beloppsmässigt till 0,5 prisbasbelopp. Psykologiguiden ansvarar inte i något fall för indirekta förluster, skador eller följdskador såsom utebliven vinst, besparing, uteblivna avtal eller förlust av data. Psykologiguiden ska inte heller vara skyldigt att ersätta Användare för annans förlust eller skada som beror på Användaren, såsom felaktig användning av Webbplatsen.

7.8. Psykologiguiden ansvarar inte på något sätt för förlust, olägenhet eller skada som uppstår på grund av omständigheter som inte rimligen kan kontrolleras av Psykologiguiden. Detta inkluderar, men är inte begränsat till, krig, översvämning, väderomständigheter, brand, explosion, arbetskonflikter, myndighetsingripande, störningar i allmänna tele- och datakommunikationer, driften hos Internetleverantörer, nätens kvalitet, tredje mans servrar samt tredje mans dataprestanda.

8. Uppsägning

8.1. Psykologiguiden har rätt att omedelbart och utan uppsägningstid säga upp Användarvillkoren till omedelbart upphörande.

9. Ändringar

9.1. Psykologiguiden har rätt att när som helst ändra dessa Användarvillkor.

9.2. Om Användare använder sitt Användarkonto hos Psykologiguiden efter det att sådana ändringar i Användarvillkoren (enligt punkt 9.1 ovan) trätt i kraft blir Användare bunden av de nya villkoren.

10. Tvist och tillämplig lag

10.1. Användarvillkoren ska tolkas och tillämpas i enlighet med svensk lag. Tvist angående tolkning eller tillämpning av Användarvillkoren ska avgöras av Stockholms tingsrätt i första instans.

*   *  *

Bilaga till Användarvillkor 

1. Cookies

1.1. Psykologiguiden använder cookies för att förenkla för, och skydda, våra Användare. Cookies gör det möjligt för oss att erbjuda säkra sidor utan att Användarna behöver logga in på nytt varje gång.

1.2. Användare kan ha möjlighet att ställa om sin webbläsare så att denna inte accepterar cookies eller visar/varnar när en cookie används. Vissa av Psykologiguidens tjänster fungerar dock inte som avsett utan cookies.

1. Information om behandlingen av personuppgifter

1.1. De uppgifter som blivande Användare lämnar när denne registrerar sig som Användare på Webbplatsen samt de uppgifter som Användare lämnar vid användandet av Webbplatsen behandlas av Psykologiguiden för att administrera Användarkontot, för att förse Användare med eventuella produkter och tjänster samt för att Användare i övrigt ska få del av eventuella förmåner och erbjudanden. Uppgifterna används också för att sända Användare intressant information om Psykologiguiden, Psykologiguidens produkter och tjänster samt om Psykologiguidens Samarbetspartners och deras produkter och tjänster. För att användas för ovan angivna ändamål kan uppgifterna även komma att lämnas ut till Psykologiguidens Samarbetspartners utanför EES.

1.2. Psykologiguiden kommer att lagra information om inlägg, meddelanden, kommentarer, andra publiceringar och/eller köp av produkter eller tjänster som Användare gör på Webbplatsen. Denna information kan sedan komma att användas för att ge Användare förmånliga erbjudanden inom de områden Användaren är intresserad av. Informationen kommer även att användas för att utveckla och förbättra Webbplatsen samt Psykologiguidens produkter och tjänster.

1.3. Uppgifterna och informationen, enligt punkterna 1.1 och 1.2 ovan, kan komma att användas vid framtagande av statistiska uppgifter.

1.4. Genom att bli Användare samtycker du till att de uppgifter Användare lämnar till Psykologiguiden, inklusive din e-postadress, används för ovan beskrivna ändamål.

1.5. Genom att bli Användare samtycker Användaren även till att Psykologiguiden eller våra Samarbetspartners har rätt att sända Användaren direktmarknadsföring via e-post och sms.

1.6. Efter skriftlig undertecknad begäran upplyser Psykologiguiden Användare om hur Psykologiguiden behandlar dennes personuppgifter. Önskar Användare rättelse, ändring av personuppgifter eller avregistrering ska meddelande skickas till: redaktion@psykologforbundet.se.