Kan vår son ha ADD?

Jag har läst delar av en bok som heter "Om de bara kunde skärpa sig" av Lisbeth Iglum Rönhovde. Boken tar bl.a. upp barn med ADHD. Hon skriver i boken att man kan dela upp diagnosen ADHD med AD och HD för sig. AD står då för uppmärksamhetsproblem.

Min son är idag 16 år och går första året på gymnasiet. Han har diagnosen dyslexi och även gjort en WISC-test där man kom fram till att han har problem med arbetsminnet. Utredeningen visade att han inte har ADHD men nu undrar jag om man bara kan ha AD och om det går att behandla såsom man gör med ADHD?

Min son har stora svårigheter att komma igång med sina arbetsuppgifter och han halkar nu efter i skolan. Jag är mycket orolig för att han ska kasta in handduken och hoppa av skolan. Tycker ni att vi ska göra en ny utredning på honom? Jag märker mer och mer att han mår dåligt av situationen. Vi har pratat med hans lärare men de verkar inte ha tillräckligt med kunskaper för att förstå hans problem. Sonen säger själv att kompisarna frågar om han är dum eller... när han inte hänger med. Vad gör vi?


Jörn Aasmundsen svarar:

AD (eller egentligen ADD – Attention Deficit Disorder) är den term man tidigare använde för att beskriva den variant av ADHD där svårigheten huvudsakligen handlar om problem med uppmärksamheten. Numera används ADHD som ett samlingsnamn där också ADD ingår.

Jag förstår av din fråga att din son har gjort ett WISC-test, och jag utgår ifrån att det i så fall handlar om att man i skolan har gjort en såkallad basutredning. Det framkommer dock inte av din fråga när denna utredning gjordes. Jag uppfattar dock att det var ett tag sedan i och med att du undrar om det finns anledning att göra en ny. Det framkommer emellertid att man konstaterade att din son hade problem med arbetsminnet (utöver hans läs- och skrivsvårigheter), men jag uppfattar att detta inte var tillräckligt för att man bedömde att det var nödvändigt att göra en grundligare utredning.

Gällande ADD är en av de centrala delarna i denna diagnos som nämnt uppmärksamhetsproblematiken; svårigheten att på olika sätt rikta och behålla uppmärksamheten, skilja det väsentliga från det oväsentliga samt att växla mellan att uppmärksamma en sak. Detta kan yttra sig på många olika sätt. Ibland kan man uppleva att barnet eller ungdomen inte verkar lyssna, har svårt att ta till sig instruktioner samt har svårt att både påbörja och avsluta en uppgift. Utöver detta kan man uppfatta att personen ifråga lätt tappar tråden, låter sig lätt distraheras av andra intryck, tröttnar fort samt fastnar i detaljer som inte är relevanta.

Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att problem med arbetminnet i sig kan göra att man upplever att personen ifråga har svårt att koncentrera sig. Arbetsminnet är viktigt. I skolan kan det exempelvis yttra sig genom att man har svårt att komma ihåg det man nyss har läst, att man har lätt att glömma instruktioner och att man därför har svårt att planera hur man skall lägga upp och genomföra aktiviter. När du beskriver att din son både har läs- och skrivsvårigheter samt problem med arbetsminnet, har det givetvis påverkat hans förmåga både till att förstå det han har läst, att lösa olika problem samt förmågan till uppmärksamhet.

När det gäller kriterierna för att få en neuropsykiatrisk diagnos måste svårigheterna vara såpass påtagliga och uppträda på flera områden (hemma, i skolan etc.) samt i din sons fall ha varit närvarande i många år.

Du beskriver att han nu halkar efter i skolan, men det är viktigt att fundera på om de problem han och ni upplever nu varit lika framträdande innan eller om de just blivit tydliga när han nu börjat i gymnasiet. En annan undran jag har är vilken hjälp och stöd din son har fått i grundskolan för att kompensera de svårigheter du beskriver i din fråga.

Generellt sett är det dock viktigt att komma ihåg att likartade symtom kan ha olika anledningar och påverkas både av biologiska, psykologiska och sociala förutsättningar. Av det skälet är det viktigt att söka få större klarhet i vad hans svårigheter beror på. Beroende på om han har en neuropsykiatrisk problematik eller om hans svårigheter beror på andra orsaker, kommer detta att påverka vilka stödåtgärder som är mest lämpliga, exempelvis hur skolundervisningen kan tillrättaläggas eller om någon form av medicinsk behandling också är nödvändig. Min rekommendation är därför att ni tillsammans med hans lärare dryftar den oro du känner gällande din sons svårigheter samt vilka konsekvenser detta kan få för honom. Samtidigt är det givetvis mycket angeläget att din son får beskriva hur han upplever situationenen samt vilket stöd och vilka strategier som hjälpt honom genom åren.

Om det är flera år sedan WISC-utredningen gjordes kan det finns anledning att göra en ny. Det kan också finnas anledning att göra kompletterande och fördjupade tester gällande både hans dyslexi och hans arbetsminnesproblem. Förhoppningsvis finns det ett resursteam knutet till den gymnasieskola där han går nu där denna typ av utredning eventuellt kan genomföras.

Här kan du läsa mer om:

ADHD

Psykologiska test

Psykologutredningar

Lycka till!