Min IQ har sjunkit jättemycket, vad beror det på?

Jag har tidigare alltid fått väldigt höga poäng och legat högt över medel på olika IQ-tester och tester i logiskt tänkande. De senaste månaderna har jag gjort ett par tester i rekryteringssammanhang och hamnat på ganska medelmåttiga resultat. På ett test hamnade jag till och med under medel.   Nu undrar jag vad som händer med mig. Är det vanligt att en persons IQ sjunker kraftigt när man blir äldre? Jag är 45 år och har det senaste året mått sådär och känt mig nedstämd mer eller mindre konstant. Kan det påverka? Bör jag vara orolig eller ska jag släppa det?


Psykolog Ingrid Gråberg svarar:

Det är inte normalt att begåvningsnivån sjunker drastiskt med stigande ålder, men en IQ-poäng kan variera av flera anledningar. IQ (eller IK som är den svenska förkortningen på intelligenskvot) är ett mått som är tänkt att spegla hur intelligent man är i förhållande till resten av befolkningen. Ett IQ på 100 betyder att man ligger på en helt genomsnittlig nivå. Högre poäng innebär att man ligger över genomsnittet och lägre att man ligger under genomsnittet. Frågan är om/när man kan lita på IQ-tester?

Du skriver inte vilka tester som du har gjort. Det finns en hel uppsjö med tester som utger sig för att vara intelligenstester. Vissa tester kan man göra via internet på två minuter och sedan få en IQ-poäng. Flera av testerna anges vara framtagna av experter, psykologer eller forskare, men ofta utan att närmare beskriva hur de är framtagna, av vem de är framtagna eller hur reliabla och valida testerna är. 

Att tester är reliabla betyder att mätningen är tillförlitlig, det vill säga att resultatet inte slumpmässigt förändras mellan olika testtillfällen. Tänk att du skulle mäta en sträcka med ett elastiskt måttband som gav olika resultat beroende på hur mycket du sträckte ut det. Inte så tillförlitligt. 

Att tester är valida innebär att de mäter det som de är tänka att mäta, i det här fallet intelligens. Sedan är frågan vad man menar med intelligens. Är det att kunna räkna ut svåra ekvationer? Att uppfinna nya saker? Att förstå och kunna analysera avancerade texter? Eller är det att klara av vardagens alla utmaningar och krav? 

När man pratar om IQ kan man i princip definiera intelligens som ”det man mäter med intelligenstest”. Problemen med IQ-test är dels att alla inte mäter samma saker och dels att reliabiliteten/tillförlitligheten varierar. Därför kan man inte rakt av jämföra framräknade IQ-poäng från olika tester. Det finns alltså flera tänkbara förklaringar till varför du har gått från väldigt höga till ganska medelmåttiga resultat.  

Först har vi det här med vad testerna tror sig mäta. Till att börja med finns det test vars syfte är att få fram ett mer generellt mått på intelligens/intellektuell kapacitet som inkluderar ett flertal olika kognitiva förmågor, såsom logisk slutledningsförmåga, visuospatial förmåga, verbal förståelse och arbetsminneskapacitet. De mest heltäckande testbatterierna innehåller såväl verbala som icke-verbala uppgifter. 

Sedan finns det tester som bara består av en viss typ av uppgifter, exempelvis icke-verbala uppgifter där det gäller att hitta logiska mönster (med eller utan tidtagning). Kan det vara så att testerna som du har gjort skiljer sig åt i bredd och omfattning? Eller har du gjort mer avgränsade tester som mäter helt, eller delvis, olika saker? Räckte det vissa gånger att använda sig av uteslutningsmetoden för att hitta rätt svarsalternativ, medan det andra gånger krävdes att du tänkte utanför boxen och fick använda din kreativa ådra?  

Sedan har vi det här med kvalitén. Den varierar som sagt var. Att ta fram ett test som har hög grad av validitet och reliabilitet tar tid och är kostsamt. Seriösa testutvecklare lägger tid och pengar på sin produkt och redovisar också vad som ligger till grund för deras resultat, exempelvis hur många har man testat för att ta fram normdata (för att slå fast hur många rätt som krävs för att det ska motsvara en viss IQ-poäng), hur urvalet av personer gått till, hur åldersfördelningen sett ut och vilken utbildningsnivå som personerna har haft. 

Din intellektuella kapacitet kan med andra ord vara helt intakt, trots varierande testresultat. Samtidigt kan din förmåga att prestera på topp variera på grund av aktuellt hälsotillstånd, trötthet, oro eller nedstämdhet. Inte ens de bästa begåvningstesten kan garantera att samma person får exakt samma IQ-poäng vid varje testtillfälle. 

Stora resultatskillnader är dock ett observandum – under förutsättning att testet bedömts vara någorlunda tillförlitligt. Sannolikheten för att alla tester som du har gjort är tillförlitliga och dessutom mäter samma sak är dock inte jättehög. Dina resultatskillnader behöver alltså inte i sig vara en grund för oro. 

Att du mått ”sådär” och känt dig nedstämd under det senaste året är däremot en fullgod anledning till att ta kontakt med din vårdcentral och göra en hälsoundersökning. Att känna sig mer eller mindre konstant nedstämd är inte ett normaltillstånd som man bara ska acceptera. Det finns hjälp att få. 

Vänligen