Psykologisk utredning av en elev

Jobbar som speciallärare. Har problem med mina kollegor. En elev, som jag fick i mellanstadiet kunde varken läsa, skriva,eller räkna (har inte klarat nationella proven i svenska och matte). Nu kommer nästa, engelska. Har problem med språket, svårt att prata, skriva, eller läsa.Ofta får han utbrott, är okoncentrerad, instabil, samt har svårt att komma ihåg. Han är adopterad från Ryssland. Har gjort några pedagogiska utredningar.

För mina kollegor föreslog jag psykologisk utredning, men det tycker de inte. Vad ska jag göra? Är det fel från min sida att ta reda på vad som ligger bakom hans svårigheter för att hjälpa honom?


Ingrid Gråberg svarar:

Att skolpersonal skulle vara emot att man försöker ta reda på orsakerna till varför en elev inte klarar att prestera på en åldersadekvat nivå låter konstigt i mina öron. För att kunna ge rätt hjälp och kunna anpassa material och undervisningsmetoder efter elevens behov och förutsättningar, så måste man ju känna till hur behoven ser ut.

Rör det sig om genuina inlärningssvårigheter eller rent av ett begåvningshandikapp riskerar man att utsätta barnet för överkrav om man inte känner till dess kapacitet.

Handlar det om påtagliga koncentrationssvårigheter så är det alltid till gagn för eleven om lärarna försöker skapa en så störningsfri och förutsägbar tillvaro som möjligt. Hjälp med att strukturera och dela upp arbeten i mindre delar är också exempel på adekvata insatser till den som har svårt att jobba fokuserat och uthålligt.

Men om koncentrationssvårigheterna till exempel är en följd av att man är orolig/nervös, att man sover för dåligt eller att man har varit med om något traumatiskt då räcker det inte med att anpassa klassrumssituationen. Därför finns det även på den här punkten anledning att försöka bringa klarhet i vad som ligger bakom beteenden och prestationer.

Jag håller med andra ord med dig om att det är angeläget att utreda en mellanstadieelev som inte kan läsa, skriva eller räkna. Frågan är vad du menar med en psykologisk utredning och vad det är dina kollegor opponerar sig mot. Kan det vara så att ni har olika föreställningar om vad en psykologisk utredning innebär eller kan det vara så att de tycker att tidpunkten inte är den rätta. Det sistnämnda skulle ju kunna vara ett rimligt argument om pojken helt nyligen kommit till Sverige och inte hunnit acklimatisera sig ännu och ännu inte fått en chans att lära sig svenska språket ordentligt.

Mitt råd till dig är att först noga ta reda på hur dina kollegors argument mot en utredning ser ut och sedan konsultera skolpsykologen gällande vad som behöver utredas, hur och när.

Här kan du läsa mer om Inlärningssvårigheter
Psykologutredningar

Med vänlig hälsning,