Rädd för incest

Hur stor är risken för att en person som är attraherad av incest och själv blivit utsatt för övergrepp som barn av en förälder sedan attraheras av sina egna barn? Hur kan man hantera attraktion till egna barn och minska risken för att nya övergepp sker?

Matar man på fantasierna om man t.ex. tittar på porr med incest? Eller får man utlopp för den typen sexualitet så att man sedan inte behöver göra den verklig?


Jenny Klefbom svarar:

Det är ett allvarligt och mycket angeläget ämne du tar upp, och jag ska försöka ge dig svar på de frågor du ställer, men jag vill börja med att diskutera incestbegreppet.

Med incest menar man sexuella aktiviteter mellan familjemedlemmar/nära släktingar, även när de inblandade är vuxna. Det du tar upp är incest mellan förälder och barn. För att sådan ska uppstå krävs också att den vuxna har en pedofil sexuell läggning, det vill säga att den vuxne känner sexuell lust inför barn. Vanligtvis begränsar sig inte de pedofila böjelserna till att gälla de egna barnen, utan pedofilen brukar vara intresserad även av andra barn. Ibland tar pedofilen ut sitt intresse på de egna barnen, vilket nog ofta beror på att det är de som finns till hands, och att det ofta innebär mindre risk för upptäckt att ge sig på de barn som man redan har makt över i egenskap av förälder. Det är inte heller ovanligt att personer med pedofila böjelser söker sig till vuxna partners som redan har barn, eftersom det kan innebära att man får tillgång till barnen. Kanske är den vuxna partnern till och med bara en ursäkt för att kunna komma närmare dennes barn.

Att man som förälder skulle känna sexuell dragning till enbart sina egna barn, och att pedofilin alltså är begränsad till den egna familjen, är inte något som är vanligt. Om det förekommer så skulle jag tänka att det i så fall krävs inslag av något annat än rent sexuella böjelser. Det skulle till exempel kunna handla om tvångsmässiga behov av något slag, eller om ett sadistiskt behov av att skada, kuva eller kontrollera sina familjemedlemmar. Sexualiteten blir då bara ett redskap i en generell maktutövning.

Men nu ska jag gå över till att svara på dina frågor. Du undrar över sambandet mellan att ha utsatts för, och begå, sexuella övergrepp mot barn inom familjen. Man brukar säga att av dem som begår övergrepp mot barn så har en stor andel utsatts för övergrepp av olika slag då de själva var barn. Däremot finns det inte något rakt samband mellan typen av övergrepp. Vuxna som har utsatts för försummelse eller misshandel som barn löper alltså också en ökad risk att utsätta barn för sexuella övergrepp som vuxna. Det verkar alltså som att det är själva kränkningen i barndomen som utgör risken. Men – sen finns det också en grupp vuxna pedofiler som inte har någon historia av egna övergrepp, i alla fall kan de inte själva berätta om några sådana.

En annan tänkbar förklaring till att man begår övergrepp mot barn skulle kunna vara att man har egna svårigheter av något slag, såsom att man har mycket svårt att förstå det sociala samspelet och är utestängd från normal vuxen gemenskap. Att man helt enkelt utsätter barn i ett desperat försök att få mänsklig kontakt, då inget annat har fungerat.

Nu har jag skrivit om dem som faktiskt själva begår övergrepp. Men det finns också en stor grupp vuxna som har utsatts för sexuella övergrepp eller sexuella gränsöverskridanden som små men som själva utvecklar en helt normal vuxen sexualitet och aldrig skulle drömma om att närma sig ett barn. Faktum är att denna grupp är mycket större än den förra, så det är alltså inte alls så att man är förutbestämd till att bli pedofil bara för att man har utsatts för övergrepp. Det verkar som att det bara är en liten minoritet av utsatta barn som själva sedan blir förövare. Det stämmer också med brottsstatistiken där man ser att det är ett fåtal förövare som däremot utsätter många barn per person.

Du undrar också över om effekten av att titta på barnporr, och då vill jag först och främst ta upp att konsumtion av barnporr, förutom att den är olaglig, också är övergrepp mot barn. Du skriver om porren som ett alternativ till ”verklig” sex med barn, men barnporr ÄR verklig sex med barn. Det du tittar på är ju övergrepp, som i sin tur begås i främsta syfte att du ska kunna titta på dem. Att titta på barnporr är alltså inte ett spår bättre än att själv begå övergrepp.

Man ser också i forskning att barnporrskonsumtion sänker tröskeln till att börja begå egna övergrepp. Porren innebär ett slag tillvänjning och normalisering av det som vid första titt-tillfället kanske känns ganska förbjudet. Steget mot att själv börja delta i övergreppen blir kortare och kortare. Det fungerar alltså lika dåligt att konsumera barnporr för att undvika att begå övergrepp, som det fungerar att ta heroin för att undvika att bli beroende av knark.

Jag har sparat din viktigaste fråga till sist, nämligen den om vad man bör göra för att hantera sina känslor av lust inför barn, och för att förhindra att nya övergrepp begås. Tyvärr är kunskapsläget inom den vanliga vården ojämnt gällande detta. Därför finns det ett nationellt kunskapscenter dit man kan vända sig om man är orolig över sin egen eller en anhörigs sexualitet. Du hittar det här: [linkURL:http://www.preventell.se target:blank]www.preventell.se[/link].

Känner man minsta oro för att barn kan riskera att utsättas för övergrepp bör man inte ens vänta en dag med att ta kontakt med dem.

Med vänlig hälsning,