Jag är verksam som terapeut, handledare, konsult/rådgivare samt utbildare/föreläsare. Min erfarenhet inom individuell behandling sträcker sig mellan längre psykoterapeutisk behandling till krisarbete och konsultation. Som handledare har jag främst erfarenhet från kriminalvård, psykiatri, familjehemsvård, missbruksvård, arbetsförmågebedömning samt socialtjänst. Jag arbetar även med team- och grupputveckling med uppdrag inom bl.a. psykiatrin, kriminalvården och Länsstyrelsen Västra Götaland. Har även erfarenhet från psykosocialt katastrofledningsarbete (PKL-grupp) inom den offentliga sjukvården.

Jag har gått psykologutbildningen samt psykoterapeututbildning på Göteborgs Universitet. Som psykolog legitimerades jag 1998 och som psykoterapeut 2005. Däremellan gick jag handledarutbildning på Otterhällans Institut med examen i december 2001. Jag har utbildning i psykologisk debriefing samt påbyggnadsutbildning i psykodynamisk korttidsterapi. Till sommaren 2010 är jag klar med en 1-årig fördjupningsutbildning i KBT (Kognitiv Beteende Terapi).

Mellan juni 1998 och november 2003 var jag anställd som klinisk psykolog inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Tjänsten omfattade psykoterapeutisk behandling, bedömning och rådgivning samt sedvanligt teamarbete i form av konferenser och utveckling av verksamheten på mottagningen. Jag utförde även psykologutredning och bedömning av sökande till Alfagårdens behandlingshem som drevs i Sahlgrenskas regi.

Som uppdrag utöver tjänsten hade jag inom SU/Sahlgrenska ledningsansvar för den psykosociala katastrofledningsgruppen och har även medverkat som föreläsare m.m. vid ett flertal utbildningar inom stress- och krispsykologi. Jag har utbildning i psykologisk debriefing i två steg samt har även haft ansvaret för detta område inom katastrofberedskapen. Jag arbetade även i projektform med kvalitetsutveckling ur ett psykologiskt perspektiv med ett flertal mottagningar och arbetsgrupper inom både psykiatri och somatik på Sahlgrenska Sjukhuset. Jag slutade min tjänst på SU 2003-11-30 för att bli privatpraktiserande på heltid.

I privat regi har jag sedan februari 2001 bedrivit individuell behandling och handledning på min mottagning i Göteborg (Vasastadens Psykologmottagning) och mellan 2003-2010 även på Borås Psykoterapiinstitut. Inriktningen är eklektisk utifrån att jag har utbildning i kognitiv beteendeterapi (KBT) och psykodynamisk terapi (PDT). Behandlingen anpassas utifrån detta till aktuell klients behov och problematik. Karaktären på uppdragen rör sig oftast kring problem i såväl privat- som arbetsliv och sträcker sig mellan exv. längre depressiva problem med tydliga funktionsnedsättningar till problematik som utlöses av akuta krishändelser eller s.k. ”utbrändhet”.

Sedan hösten 2002 har ett löpande uppdrag att undervisa på kriminalvårdsutbildningar inom kriminalvårdens utbildningsenhet, Region Väst i Göteborg. Vidare bedriver jag tillsammans med kollegor utbildningsverksamhet inom området stress- och krispsykologi samt Motiverande samtal. Sedan 2008 är jag även verksam som professionell föreläsare, bl.a. i samverkan med Talarforum.

KontaktChrister Borg
AdressStrandridaregatan 5A
414 72 Göteborg
Telefon0706-58 50 16
Mobil0706-585016
E-post borg@comhem.se
Hemsida www.borgpsykologtjanst.se
Legitimation leg. Psykolog
leg. Psykoterapeut
Besöksadress
Vasastadens Psykologmottagning, Aschebergsgatan 22
411 27 Göteborg
Telefon: 070-658 50 16
Län/kommun: Västra Götalands län, Göteborg, Sweden
Språkkunskaper
 • Swedish
Utbildningar
Acceptance and commitment therapy (ACT)
WiseMind (Längd: < 0.5 år)
Handledarutbildning
Otterhällans psykoterapiinstitut (Längd: 2 år)
Intensive Short-Term Dynamic Psychotherapy
Malmö Psykologbyrå (Längd: 0.5 år)
KBT för psykologer med psykodynamisk grundutbildning
Mindmatter i Göteborg (Längd: 1 år)
Psykologlinjen
Göteborgs Universitet (Längd: 5 år)
Psykoterapeututbildning
Göteborgs Universitet (Längd: 3 år)

Verksamhetsområden och inriktningar:

Område Inriktning
 • Arbetslivet
 • Arbetslivsinriktad rehabilitering
 • Krishantering
 • Ledarutveckling
 • Utveckling av arbets och ledningsgrupp
 • Utveckling av individen
 • Utveckling av organisationen
 • Familj/Par
 • Familjerådgivning
 • Familjeterapi
 • Kris
 • Parterapi
 • Kris/Katastrof
 • Anhörigstöd
 • Avlastningssamtal/Psykologisk genomgång
 • Katastrofplanering
 • Katastrofpsykologi
 • Krisjour
 • Kristerapi
 • Psykoterapi
 • Kognitiv beteendeterapi
 • Kristerapi
 • Parterapi
 • Psykodynamisk psykoterapi
 • Psykoterapihandledning
 • Vuxen/Individ - Klinisk psykologi
 • Fobier
 • Idrottspsykologi
 • Missbruk
 • Personlighetsstörningar
 • Psykiska störningar
 • Psykosomatik
 • Rehabilitering
 • Stressrelaterad ohälsa
 • Trauman
 • Ångestsyndrom