Med lång och gedigen erfarenhet av att jobba i skolans värld och har jag arbetat på alla nivåer från förskola t.om. gymnasium. Jag har arbetat i både kommunal regi, samt inom samtliga stora utövare av friskolor, men även inom landstinget..

Jag har varit särskolans psykolog, förskolans psykolog samt gymnasiets psykolog, men den längsta tiden har arbetet varit med elever från F-9.

Som skolpsykolog arbetar man på individ- grupp och skolövergripande nivå. De flesta arbetsuppgifter har varit av utredande och av konsultativ karaktär.
Psykologutredningar inför särskoleplacering eller som underlag för fördjupad neuropsyologisk utredning för fastställande av diagnos är allra vanligast,men även utvecklingsbedömningar med olika syften förekommer rätt ofta.
Konsultation till alla typer av kommunövergripande grupper och specialklasser har varit frekventa dvs. konsultation till enskild personal samt till personal med elevgrupper inom autismspektrum, ADHD/ADD grupper, tal- och språkklasser, resursskolor, särskolan samt till elevhälsoteam.

För övrigt har jag varit samordnare för psykologerna i flera olika kommuner och medicinskt ledningsansvarig psykolog i en kommun.
Egentligen känns inga uppgifter inom skolans ram särskilt främmande för mig och jag tycker fortfarande efter alla år att arbetet är spännande och välkomnar nya kunder.
Se min hemsida www.elevenochvi.se där det finns mer att läsa om mig och de tjänster jag har att bjuda ut i mitt företag.

KontaktElisabeth Teke-Ljung
AdressSeglatsgatan 4, 5tr
120 62 Stockholm
Telefon070-2659299
Mobil070-2659299
E-post psykolog@elevenochvi.se
Hemsida www.elevenochvi.se
Legitimation leg. Psykolog
Besöksadresser
Seglatsgatan 4, 5tr
120 62 Stockholm
Telefon: +46702659299
Län/kommun: Stockholms län, Stockholm, Sweden
Furuhäll 17
184 97 Ljusterö
Telefon: 0702659299
Län/kommun: Stockholms län, Österåker
Språkkunskaper
 • English
Utbildning
Psykologexamen, leg. psykolog.
(Längd: 6 år)

Verksamhetsområden och inriktningar:

Område Inriktning
 • Barn/Ungdom
  • Jag har lång erfarenhet av arbete från förskola t.o.m gymnasium. Har arbetat länge inom såväl, kommunal som privat verksamhet.
 • ADHD
  • Konsultation till personal i grundskolan samt till peronal i grupper för elever med särskilda behov ADHD/DAMP, psykologutredningar som underlag för fördjupad neuropsykologisk utredning,föräldrakontakter
 • Autism el. autismliknande problem
  • Konsultation till personal i Aspergerklass,basutredningar inför fördjupad neuropsykologisk utredning-diagnostik
 • Avvikande beteenden
  • Genom konsultationer till EHT och pedagoger enskilt eller i grupp
 • Handledning
  • Handledning till PTP- psykologer och till yrkesutövande skolpsykologer.
 • Neuropsykologi
  • ultation till personal i specialklasser, psykologutredningar inför fördjupade utredningar på Bas- och Nu team, särskolans psykolog
 • Utvecklingsbedömningar
  • Lång och gedigen utredningsvana finns för alla typer av utredningar inom skolan
 • Förskola/Skola
  • 30 år som skolpsykolog
 • Arbetsmiljö
  • Med psykologernas inre arbete som samordnare för psykologerna och som aktiv facklig under många år med fokus på arbetsmiljöfrågor. Varit delaktig vid utformande av elevers arbetsmiljö och skolgårdar.
 • Förskola
  • Med förskoleelevers förberedelser inför skolstart. Förskolepsykolog under 6 år. Konsultation för personal på språkpedagogisk avdelning, på avdelning med barn med autism, på avdelning med andra former av funktionshinder, samt konsultation med personalgrupper för övrigt.
 • Grundskola
  • Skolpsykolog i kommunala skolor, skolår F-9, även fått flerårig erfarenhet av arbete hos stora anordnare av friskolor. Särskolepsykolog under 7 år .
 • Gymnasium
  • Konsultation till enskilda pedagoger, arbetslag, EHT, enskilda stödsamtal
 • Handledning/Konsultation
  • lass, Samundervisningsklass, Grupp för koncentrationsstörda barn ADHD, DAMP, se konsultation på förskola. Konsultation för skolsköterskor.
 • Krisarbete
  • Olika typer av krisarbete i nom skolan och förskolans ram.
 • Organisationsutveckling (skola)
  • Varit delaktig vid start av många specialgrupper inom skolan mm
 • Särskilt stöd
  • Stödkontakter till elever i skolan, särskilt skolår 6-9.
 • Särskola
  • Särskolepsykolog under 7 år.
 • Utredningar
  • Psykologutredningar som underlag för specialistbedömningar, ADHD; DAMP; Aspergers syndrom; Utvecklingsstörning ; Begåvningsutredning
 • Kris/Katastrof
 • Katastrofplanering
  • Varit drivande i kris- och katastrofplanering för skolor i en kommundel. Aktiv med psykologiks första hjälpen under Tsunamikatastrofen i en kommun.
 • Krisjour
  • 2 år i arbete i telefonjour