Hans Landeström, psykolog sedan 1998. Arbetar med individer, grupper och organisationer. Min inriktning är relationell, affektfokuserad psykoterapi i kombination med ekopsykoterapi. Vi blir till som personer i samspel med andra människor, med övrigt liv i form av växter och djur, med platser, landskap och ytterst i relation till hela jorden och universum. Genom att utforska känslor i förhållande till sig själv och det sammanhang man är en del av, hjälper jag klienten att finna sin plats i livets väv. Målsättningen är både att skapa och fördjupa trygga relationer till andra och att upprätta en egen självständig identitet och självförverkligande. Sessionerna kan äga rum både inomhus och i naturen. Läs mer på www.countrystream.se

KontaktHans Landeström
AdressArmfeltsgatan 14
115 34 Stockholm
Telefon0730881589
E-post hans.landestrom@psykolog.net
Legitimation leg. Psykolog
leg. Psykoterapeut
Besöksadress
Engelbrektsgatan 35 B
114 32 Stockholm
Telefon: 0730881589
Län/kommun: Stockholms län, Stockholm, Sweden
Språkkunskaper
 • English
Utbildningar
Legitimationsgrundande utbilding i psykoterapi, relationell inriktning Linköpings Universitet. Institutionen för beteendevetenskap & lärande, 2010.
Relationell psykoterapi är en integrativ terapiform som baseras på forskning om samspel, anknytning och affekter. Behandlingsmetoder som studeras är relationell korttidsterapi, mindfulnessbaserad psykoterapi, interpersonell psykoterapi, samt långtidsterapier med relationellt fokus. Halvtidsstudier, 90 högskolepoäng. (Längd: 3 år)
Metodkurs i klinisk sexologi. Ersta Sköndal högskola, 2013.
Grundläggande kundskap i klinisk sexologi. Metoder för att möta och arbeta med sexuella problem. Sexualfysiologi, män och kvinnors sexualitet, bristande lust, HBT, sexuella problem i parrelationer, sexuellt tvång, sexuell övergreppsproblematik. 15 högskolepoäng. (Längd: 1 år)
Psykologexamen Stockholms Universitet Psykologiska Institutionen 1998
200 poäng. Master of Science in Psychology (Längd: 5 år)
Vidareutbildning i psykodynamisk affektiv korttidsterapi Stockholms Akademi för Psykoterapiutbildning (SAPU) 2004
Klientarbete, handledning, introduktion till interpersonella korttidsterapier, självpsykologi, affektteori, den psykoterapeutiska processen och forskning. Motsvarande 30 högskolepoäng. (Längd: 1 år)

Verksamhetsområden och inriktningar:

Område Inriktning
 • Arbetslivet
  • Jag har åtta års erfarenhet av att hjälpa medarbetare, grupper och organisationer att hantera stress. Med ekopsykologiska metoder arbetar jag också med uppdrag gällande inre omställning i riktning mot social och ekologisk hållbarhet.
 • Arbetslivsinriktad rehabilitering
  • Med inriktning mot stress och utmattning.
 • Arbetsmiljöarbete
  • Stresshantering. Inre omställning i riktning mot social och ekologisk hållbarhet.
 • Krishantering
  • Krissamtal, enskilt och i grupp för att förstå, hantera och återskapa en känsla av meningsfullhet vid uppkomna kriser.
 • Ledarutveckling
  • Stresshantering. Inre omställning i riktning mot social och ekologisk hållbarhet.
 • Utveckling av arbets och ledningsgrupp
  • Stresshantering. Inre omställning i riktning mot social och ekologisk hållbarhet.
 • Utveckling av individen
  • Stresshantering. Inre omställning i riktning mot social och ekologisk hållbarhet.
 • Utveckling av organisationen
  • Stresshantering. Inre omställning i riktning mot social och ekologisk hållbarhet.
 • Familj/Par
  • Jag träffar enskilda och par i kris, med samspelssvårigheter, sexuella problem eller som behöver stöd i föräldrarollen.
 • Kris
  • Krissamtal för att förstå, hantera och återskapa en känsla av meningsfullhet vid uppkomna kriser
 • Parterapi
  • Fokus på samspel som leder till trygg anknytning.
 • Sex och samlevnad
  • Män och kvinnors sexualitet, bristande lust, HBT, sexuella problem i parrelationer, sexmissbruk, övergreppsproblematik
 • Stöd i föräldrarollen
  • Fokus på samspel som leder till trygg anknytning.
 • Förskola/Skola
  • Erbjuder insatser för att förbättra arbetsmiljön utifrån ett stressperspektiv och organisationsutveckling mot social och ekologisk hållbarhet.
 • Arbetsmiljö
  • Stresshantering. Inre omställning i riktning mot social och ekologisk hållbarhet.
 • Organisationsutveckling (skola)
  • Stresshantering. Inre omställning i riktning mot social och ekologisk hållbarhet.
 • Kris/Katastrof
  • Stöd, vägledning och bearbetning vid traumatiska händelser.
 • Anhörigstöd
  • Krissamtal för att förstå, hantera och återskapa en känsla av meningsfullhet vid uppkomna kriser
 • Avlastningssamtal/Psykologisk genomgång
  • Krissamtal för att förstå, hantera och återskapa en känsla av meningsfullhet vid uppkomna kriser
 • Kristerapi
  • Känslomässig bearbetning för att förstå, hantera och återskapa en känsla av meningsfullhet vid uppkomna kriser
 • Psykoterapi
  • Jag använder naturens läkande krafter i psykoterapi och tar emot klienter i vackra naturmiljöer på Norra Djurgården (inomhus vid behov).
 • Barnterapi
  • Ungdomar 13-18 år
 • Kristerapi
  • Känslomässig bearbetning för att förstå, hantera och återskapa en känsla av meningsfullhet vid uppkomna kriser
 • Psykodynamisk psykoterapi
  • Affektfokuserad, relationell psykoterapi handlar om att förstå sig själv känslomässigt och i det sammanhang man befinner sig i.
 • Vuxen/Individ - Klinisk psykologi
  • Jag har jobbat med psykisk ohälsa sedan 1998.
 • Invandrare/Flykting
  • Känslomässig bearbetning av det förflutna, nutid och framtid.
 • Personlighetsstörningar
  • Förstå och hantera personlighetsmässiga egenheter som vidmakthåller psykiskt lidande.
 • Psykiska störningar
  • Depression - förlust av självaktning.
 • Psykosomatik
  • Förståelse för och hantering av hur psykiska tillstånd påverkar kroppen och hur kroppsliga tillstånd påverkar psyket.
 • Rehabilitering
  • Guidning och stöd genom rehabilitering vid stressrelaterad ohälsa.
 • Sexologisk psykologi
  • Män och kvinnors sexualitet, bristande lust, HBT, sexuella problem i parrelationer, sexmissbruk, övergreppsproblematik.
 • Stressrelaterad ohälsa
  • Guidning och stöd genom rehabilitering vid stressrelaterad ohälsa.
 • Trauman
  • Stabilisering av ångest och rädsla genom trygghet i behandlingsrelationen för att bearbeta traumatiska upplevelser.
 • Åldrande
  • Känslomässig bearbetning av det förflutna, nutid och framtid.
 • Ångestsyndrom
  • Hantering och bemästrande av ångest och kartläggning av hur ångesten hänger ihop med livssituationen.