Leg.psykolog sedan -95.
Erbjuder elevhälsa för privatskolor.
Erbjuder samtal för, individer vuxna som barn, familjer, föräldrar och familjehem.
Jag erbjuder också samtal på distans över skärm eller telefon. Jag har inte avtal med region Skåne så högkostnadsskydd gäller inte.
Gör utredningar av barn och unga ofta på uppdrag av skolor eller socialtjänst.
Handleder personal inom behandlingshem, team, skolor, förskolor och socialtjänst.
Skräddarsyr utbildningar för personal som vill få lite nya infallsvinklar eller arbeta mot en mer gemensam syn i arbetslaget.
Mer info finns på hemsidan:
www.vidkalla.se

KontaktKamilla Vidkälla
AdressVidkällagård, Slimmingeväg 169-19
275 64 Blentarp
Telefon0416-13770
Mobil0739-876918
E-post kamilla@vidkalla.se
Hemsida www.vidkalla.se
Legitimation leg. Psykolog
Besöksadresser
Slimmingevägen 169-19
275 64 Blentarp
Telefon: 0416-13770
Län/kommun: Skåne län, Sjöbo, Sweden
275 64 Blentarp
Telefon: 0739876918
E-post: kamilla@vidkalla.se
Län/kommun: På distans (hela landet)Sweden
Språkkunskaper
 • English
Utbildning
Psykologlinjen, gick ut -93 Lundsuniversitet
(Längd: 5 år)

Verksamhetsområden och inriktningar:

Område Inriktning
 • Barn/Ungdom
 • ADHD
  • För att ställa en diagnos krävs att BUP eller liknande team gör en utredning. Ofta vill de då ha en basutredning av en psykolog. Dessa utredningen kan köpas in privat eller så kan skolan eller t.ex. socialtjänsten köpa en sådan av mig. efter att utredningaen är gjord kan man behöva stöd i föräldrarollen eller skolan kan behöva få råd i hur man bör arbeta för att möta barnets behov.
 • Adoption
  • Inför adoption, men också efter kan det vara bra att få träffa någon att prata med om föräldrarollen. Barn särskilt om det inte gäller mycket småspädbarn har ofta anknytningsproblem när de adopteras, något som man bör få hjälp med. Detsamma gäller för familjehem.
 • Autism el. autismliknande problem
  • Om man har ett barn som fått en autismdiagnos kan man behöva få stöd i både föräldrarollen, men även hur man ska få hjälp när det handlar om skolsituationen och fritiden. Jag har lång erfarenhet av barn med olika grader av autism, ett område som intresserar mig mycket. Handledning till skolor som har elever med autism diagnos erbjuds också.
 • Avvikande beteenden
  • Alla barn kan i perioder utveckla avvikande beteende. Det viktiga är att vi vuxna på ett bra sätt försöker hjälpa barnet. Här är CPS en utmärkt metod som jag utbildar både föräldrar och personal i.
 • Barnpsykologiska utredningar
  • Basutredning, skolformsutredning, utrdningar på uppdrag av socialtjänsten, samt utredning med frågeställning dyslexi.
 • Barnterapi
  • Samtalsterapi för barn i olika åldrar erbjuds, ofta i kombination med föräldrastödssamtal.
 • Flyktingproblematik
  • Jag har lång erfarenhet av barn med flyktingproblematik och invandrarbakgrund. Från bland annat uppdrag i Rosengård och arbete på arabiska skolor.
 • Habilitering/Rehabilitering
  • Utredningar inom habilitering som skolformsutredningar av barn och unga med olika funktionsnedsättningar. Även handledning till personal och stödsamtal till föräldrar.
 • Handledning
  • Handledning till arbetslag, team eller enskild handledning till ledare/chef ofta inom skola, förskola, behandlingshem och vård och omsorg.
 • Kris
  • Krissamtal enskilt eller i grupp. Livskris, katastrof, förlust.
 • Missbruk
  • Familjer och enskilda kan vända sig till mig både för hjälp med eget missbruk eller upplevt missbruk. Om jag bedömmer att man behöver mer hjälp remiterar jag vidare och hjälper familj eller enskild till mer omfattande stöd.
 • Neuropsykologi
  • Basutredning behövs ofta innan neuropsykologiskutredning sätts igång. Stödsamtal efter eventuell diagnos till familje, barn/elev och skolpersonal, med råd om bemötande och för djupare förståelse.
 • Relationsstörningar
  • Jag arbetar med olika former av samtalsstöd när det uppstått realtionsproblem i familjen, med kamrater, i skolan etc. Jag arbetar även med anknytnigsproblematik ofta i familjehem eller i familjer där barnet är adopterat.
 • Stress
  • Stress märks på olika sätt hos olika individer och i olika åldrar. Både att förstå, hantera och undvika stress samt att minska de faktorer som orsakar stress arbetar enskild eller familj tillsammans med mig genom stödsamtal.
 • Utvecklingsbedömningar
  • Utvecklingsbedömningar för barn och unga i alla åldrar. Inför t.ex. vidare neuropsykiatrisk/psykologiskutredning och inför skolformsutredning. Även vid frågeställning särbegåvning.
 • Ätstörningar
  • Ätstörningar som svårigheter att äta viss mat och matvägran även hos små barn samt Anorexi och Bulimi. Hjälp i första hand genom samtalsstöd, vid behov vidare remiss.
 • Övergrepp
  • Stödsamtal för barn och unga som utsatts för olika typer av övergrepp. Ofta på uppdrag av socialtjänst, skola eller förälder/föräldrar. Finns gemensam vårdnad krävs båda föräldrarnas godkännande till samtalskontakt.
 • Familj/Par
 • Adoption
  • Samtal inför funderingar på adoption, liksom samtal efter. Många barn som är adopterade kan ha upplevda trauma och/eller anknytningsproblem. Som förälder behöver man ofta få tidig hjälp för att få anknytningen att fungera. Detsamma gäller familjehemsplacerade barn.
 • Familjerådgivning
  • Föräldrasamtal i olika former. Har ni svårt att komma till mig kan jag erbjuda familjesamtal i ert hem.
 • Familjeterapi
  • erbjuds par och familjer i olika situationer.
 • Graviditet och förlossning
  • Stödsamtal under gravditet, inför och efter förlossning. Erfarenhet från att ha arbetat som BVC psykolog.
 • Kris
  • Olika typer av kriser, som att ha förlorat närstående, få svår diagnos själv eller närstående. Erfarenhet från att ha arbetat inom specialist team inom CF vården, Lunds lasarett.
 • Parterapi
  • Familjer och par som önskar hjälp i kris eller för att förbättra och fördjupa sin relation. Jag har erfarenhet av och arbetar gärna med regnbågsfamiljer.
 • Sex och samlevnad
  • För att förbättra och fördjupa sin relation och få sex och samlevnad att fungera bättre för båda individerna i en relation arbetar vi genom samtal i olika former.
 • Stöd i föräldrarollen
  • Stöd i föräldrarollen erbjuds föräldrar med barn i alla åldrar och med alla former av problem. Ibland behövs samverkan med till exempel skola eller BUP, då hjälper jag även till att ta kontakt eller remitera.
 • Förskola/Skola
 • Anpassade skolformer
  • Jag har flerårig erfarenhet av handledning till personal inom grundsärskolan. Samt bedömningar av särskoleutredningar liksom att utreda barn med frågeställning skolform.
 • Arbetsmiljö
  • Personal inom skola/förskola kan få hjälp genom handledning att förbättra den psykiska arbetsmiljön. Även ledning kan få stöd för enskilda behov eller för att få hjälp med t.ex. enskild personal eller grupp som inte mår bra.
 • Förskola
  • Handledning/konsultation till personalgrupper eller ledning under längre eller kortare tid.
 • Grundskola
  • Handledning/konsultation till personalgrupper eller ledning under längre eller kortare tid.
 • Gymnasium
  • Handledning/konsultation till personalgrupper eller ledning under längre eller kortare tid.
 • Handledning/Konsultation
  • Enskild handledning/konsultation till enskilda, grupper eller ledning. För längre eller kortare tid.
 • Krisarbete
  • För enskilda eller grupper som drabbats av någon form av kris, som t.ex. förlust av kollega.
 • Mobbning
  • Hur man hanterar mobbning på en skola kan behöva ses över. Det kommer hela tiden nya metoder med mer eller mindre gott resultat. Samsyn och evidens är ofta viktiga faktorer att ta hänsyn till, liksom att aktivt arbeta för nolltollerans. Anknytning i skolan och CPS är två sätt att hantera mobbing som jag anser är verksamma. Jag kan erbjuda utbildning såväl som handledning inom detta område.
 • Organisationsutveckling (skola)
  • Då jag har lång erfarenhet från olika kommuner och ett flertal skolor och olika former av elevhälsoteam delar jag gärna med mig av mina erfarenheter och hjälper er att hitta ett utvecklande sätt att förändra och förbättra er organisation.
 • Särskilt stöd
  • Elever i behov av särskilt stöd behöver ofta både förståelse och anpassningar och framförallt att alla arbetar mot samma mål. Handledning fortbildning liksom att konsultera i enskilda fall erbjuds skolor och förskolor.
 • Utredningar
  • olika typer av utredningar av barn och unga, med t.ex frågeställning skolform, mående, särbegåvning, basutredning inför vidare utredning hos BUP eller inför dyslexiutredning eller inför fördjupad språklig utredning. Beställs ofta av skolor/förskolor, socialtjänst eller föräldrar.
 • Kris/Katastrof
  • Olika former av kris och katastrof för enskild, familj eller grupp.
 • Anhörigstöd
  • Stöd för anhöriga där någon drabbats av allvarlig sjukdom eller annan kris..