Leg. psykolog och leg. psykoterapeut med bred psykoterapeutisk erfarenhet och pragmatiskt arbetssätt. Sedan 2002 arbetar jag med psykoterapeutiska arbetsuppgifter, inom både offentlig sjukvård och som privatpraktiserande. Vid min privatpraktik erbjuder jag psykodynamisk psykoterapi till vuxna patienter samt ungdomar. Viktiga utgångspunkter för mitt arbete är betydelsen av den individuella historien och den egna viljan i de svårigheter och konflikter som kan uppstå inom en enskild människa, i familjen, släkten och andra relationer, men även i individens förhållande till samhället. Jag är speciellt inriktad på frågor kring självständighetsutveckling, tillhörighet och delaktighet, relationer, upplevelse av mening och frågor kring familjen. 

 • Mottagning i centrala Göteborg på Tegnérsgatan 11A. Närmaste hållplats Berzeliigatan. 
 • Medlem i Sveriges Psykologförbund och följer yrkesetiska principer för psykologer i Norden.
 • Medlem i Freudianska föreningen i Göteborg. Medlem i redaktionen för kulturtidskriften Arche. 
 • Medlem i Psykologföretagarna.
Certified psychologist and psychotherapist with wide experience and a pragmatic way of working. Since 2002 I have been dedicated to psychotherapeutical assignments, both within public health care and as a private practicioner. At my private practice I offer primarily psychodynamic psychotherapy for adults and adolescents. An important point of departure for my work is the significance of the individuals narrative and own will in the difficulties and conflicts that may occur within an individual, within a family and other relations, but also in the individual's relations to the society. I am especially focused on questions related to the individual's development of independence, belonging and commitment, relations, sense of meaning and questions regarding the family.
 • Office in the centre of Gothenburg at Tegnérsgatan 11A. Nearest tram stop Berzeliigatan.
 • Member of Sveriges Psykologförbund (the Swedish Federation of Psychologists Association) and complies with the regulations for psychologists of the Nordic countries. 
 • Member of the Freudian Association of Gothenburg. Member of the editorial board of the cultual magazine Arche.
 • Member of Psykologföretagarna (the Swedish Federation of Self-Employed Psychologists). 

KontaktMikael Färnkvist
AdressViktoriagatan 36
411 25 GÖTEBORG
Telefon0707169243
E-post mikael.farnkvist@gmail.com
Hemsida https://mikaelfarnkvist.com
Legitimation leg. Psykolog
leg. Psykoterapeut
Specialistbehörighet Klinisk psykologi
Besöksadress
Tegnérsgatan 11A
411 25 GÖTEBORG
Telefon: 0707169243
E-post: mikael.farnkvist@gmail.com
Sweden
Språkkunskaper
 • English
  fluently
Utbildningar
Psykologprogrammet, Göteborgs Universitet
Psykologexamen 2002 (Längd: 5 år)
Neuropsykologisk mognad, teori och utredningsmetodik
Göteborgs Universitet (Längd: 0.5 år)
Psykoterapeutprogrammet, Göteborgs Universitet
Psykoterapeutexamen 2011 (Längd: 3 år)
Specialist i klinisk psykologi, inriktning psykoterapi/psykologisk behandling
Specialistbehörighet 2011
Interpersonell psykoterapi IPT A
2014
Kognitiv beteendeterapi, Mindmatter AB, Göteborg
Examen 2015 (Längd: 1 år)
Acceptance and Commitment Therapy, Psykologpartners
2020

Verksamhetsområden och inriktningar:

Område Inriktning
 • Arbetslivet
 • Krishantering
 • Utveckling av individen
 • Psykoterapi
 • Existentialistisk psykoterapi
 • Interpersonell terapi (IPT)
 • Kognitiv beteendeterapi
 • Kognitiv psykoterapi
 • Kristerapi
 • Psykoanalytisk psykoterapi
 • Psykodynamisk psykoterapi
 • Vuxen/Individ - Klinisk psykologi
 • Fobier
 • Invandrare/Flykting
 • Neuropsykologi
 • Personlighetsstörningar
 • Psykiska störningar
 • Stressrelaterad ohälsa
 • Trauman
 • Åldrande
 • Ångestsyndrom