Olika behandlingsmetoder

Psykologisk behandling är ett samlingsbegrepp för många olika vetenskapligt beprövade behandlingsmetoder. Den förmodligen mest kända psykologiska behandlingsmetoden är psykoterapi.

Vad är psykologisk behandling?

Psykologisk behandling är ett samlingsbegrepp för många olika behandlingsmetoder som är grundade på psykologisk vetenskap. Metoderna har utvecklats genom forskning och erfarenhet och varierar beroende på vilken problematik det handlar om. Precis som i alla former av vård måste behandlingen anpassas till de behov som patienten har.

Psykologiska behandlingsmetoder finns för många olika diagnoser och tillstånd. Förutom metoder inriktade på depressioner, ångesttillstånd, personlighetsstörningar och andra former av psykisk ohälsa så finns det även psykologisk behandling inriktad på exempelvis smärta, stresshantering, rökavvänjning och andra livsstilsförändringar.

Vad är psykoterapi?

Psykoterapi är nog den psykologiska behandling som de flesta känner till, åtminstone till namnet. Ibland används båda begreppen synonymt.

Generellt kan man säga att psykoterapi är en behandlingsform för psykisk ohälsa eller upplevda svårigheter som har med känslor, tankar eller beteenden att göra. Psykoterapi som behandling bygger på en samarbetsrelation mellan behandlaren och den som behandlas. Utifrån en noggrann bedömning kommer man överens om mål och fokus för behandlingen, liksom om ramar som till exempel hur ofta och hur länge man ska träffas. 

Det finns många olika inriktningar och metoder inom psykoterapin. Variationerna beror bland annat på att de utgår från olika grundmodeller och antaganden om människans normala utveckling och om hur störningar och avvikelser uppkommer, hålls vid liv och behandlas.

Individualterapi är den vanligaste formen av psykoterapi och är inriktad mot såväl vuxna som mot barn och ungdomar.  Dessutom finns gruppterapi liksom par- och familjeterapi.

Vilka skillnader finns?

Ett exempel på skillnader är synen på symtomens betydelse och synen på vilken förändring som behandlingen ska leda till.

  • Kognitiv behandling syftar till förändring av de tankar och föreställningar som påverkar hur klienten uppfattar sig själv och sin omgivning.
  • Beteendeinriktade behandlingar är inriktade på att förändra beteenden som inte är ändamålsenliga.
  • Psykodynamiskt inriktade behandlingar ser ofta symtom som ett symboliskt uttryck för en inre konflikt  som behöver bearbetas och finna sin lösning. 

Det finns inga vattentäta skott emellan de olika synsätten utan det handlar ofta om var man lägger tonvikten i förståelsen av klientens problem. Behandlingens fokus varierar alltså mellan olika terapiformer och kan handla om:

- Beteendeförändringar

- Känslouttryck och inre processer

- Tankar och föreställningar (kognitioner)

Här kan du läsa mer om:

» Kognitiv psykoterapi

» Kognitiv beteendeterapi, KBT

» Psykodynamisk psykoterapi, PDT

» Gruppterapi

» Kristerapi

» Par- och familjeterapi