Systemisk par- och familjeterapi

I systemisk par- och familjeterapi utgår man ifrån att en medlem i en familj starkt påverkas av de andra familjemedlemmarnas agerande när denne försöker lösa sitt eget eller deras gemensamma problem. En familj kan både skapa och upprätthålla problem, men de kan även hjälpa till under en förändring. Ibland kan två terapeuter delta under samtalen.

Den vanligaste formen av par- och familjeterapi bygger på så kallad systemteori som handlar om att en del av ett system, som till exempel en familj, är beroende av de andra delarna i systemet. I terapin talar man därför om och behandlar problemen tillsammans i familjen som grupp.

Systemisk par- och familjeterapi har visat sig särskilt effektivt vid relationsproblem, vid känslomässiga och beteendemässiga problem hos barn och ungdomar och vid missbruk och våld inom familjen.

Under samtalen får var och en i familjen förklara varför han eller hon anser att familjen är där och vilken förändring de skulle vilja se. De får också uttala vad de tror är orsaken till problemet och komma med förslag på lösningar. Tanken är att lyssna på familjemedlemmarna på ett nytt sätt, utmana gamla tankemönster och ge varandra nya roller. Man kan tala om att hitta en ny berättelse. Alla ska känna sig delaktiga i det som händer inom familjen. Man bildar ett team mot problemen.

Hur vi ser på, behandlar och kommunicerar med varandra påverkar vilka vi är. Lyckas  man se en situation på ett nytt sätt kan man också bli öppen för att tänka på ett nytt sätt och får man nya erfarenheter kan det leda till ett förändrat beteende.

Det finns en klar fördel i att familjemedlemmarna kan arbeta vidare tillsammans mellan behandlingstillfällena. Det blir svårare för de enskilda familjemedlemmarna att falla tillbaka i gamla spår och mönster om människorna de har omkring sig är uppmärksamma och delaktiga i en gemensam förändringsprocess. Terapin kan på så sätt bli kort och intensiv.

Exempel

Ett par har problem med sin relation. De kommer ingenstans i sina samtal och vet inte hur de ska gå vidare. En par- och familjeterapeut kan då som en tredje person skapa ett rum för paret att kommunicera i. Terapeuten kan där genom alternativa tolkningar av deras berättelser träna dem i att lyssna på varandra på nya sätt.

I en missbrukssituation kan familjeterapin bli vägen in i en behandling för någon som hävdar att han eller hon inte har några problem. Där kan motivationen hos omgivningen vara det som förlöser behandlingsprocessen.

Vanliga frågor

Hur ofta träffas man?

Var annan eller var tredje vecka, vid akuta och allvarliga situationer träffas man oftare. Ett behandlingstillfälle vara ca 1,5 timme.

Hur länge pågår behandlingen?

5 – 15 gånger.
Hur går behandlingen till? Familjen sitter i en cirkel tillsammans med en eller två terapeuter.

Vilken är par- och familjeterapeutens roll?

Att ställa frågor och pröva olika tolkningar och idéer, samt att inspirera till nya problemlösningar och kommunikationsmönster.

Grundtanke:

Alla delarna av ett system, en familj, måste vara delaktiga i en förändring. En situation eller ett tillstånd kan motverkas eller förstärkas av de andra delarna av systemet.