Elevhälsan

Elevhälsan är den delen av skolans organisation som ansvarar för att eleverna har en så väl fungerande undervisningssituation som möjligt. Den ska bidra till att skapa skolmiljöer som är bra för elevernas lärande, utveckling och hälsa.

I elevhälsan ingår skolläkare, skolsköterska, skolpsykolog, kurator och specialpedagog. Tillsammans ska de omfatta medicinsk, psykologisk, psykosocial och specialpedagogisk kompetens.

Elevhälsan har sambandet mellan lärande och hälsa i fokus. Arbetet ska verka förebyggande och hälsofrämjande – men ska även stödja elevernas utveckling mot målen.

Verksamheten är lösningsfokuserad och har ett salutogent perspektiv – det betyder att man koncentrerar sig på faktorer som skapar och bevarar hälsa snarare än problemen. Elevhälsans arbete ska hela tiden följas upp, utvärderas och utvecklas.

Elevhälsoteamet

Representanterna för elevhälsan bildar tillsammans ett elevhälsoteam. Teamet arbetar tillsammans bland annat för att hjälpa och stödja elever med inlärningsproblematik. De utreder situationer ur ett pedagogiskt perspektiv och huvudregeln är att eleven ska få hjälp direkt i klassrummet.

I elevhälsoteamen är rektorn ordförande. Vissa skolor arbetar dessutom med mentorer, pedagoger med särskilt ansvar för olika elevgrupper.

Elevhälsan finns för både elever och personal...

Goda relationer till eleverna är avgörande för skolans elevhälsoarbete och det ska alltid vara lätt att få kontakt med elevhälsan. Elevens integritet är av högsta vikt.

Elevhälsan ska också finnas tillgänglig för individuella möten med lärarna för att ge stöd och hjälp i hur de ska agera för att hjälpa elever och lösa eventuella problem. Det kan gälla hur man pedagogiskt ska lösa en inlärningssituation med en elev – eller röra oro i klassen där man behöver vägledning för att gå vidare.

Behövs särskilt stöd i klassrummet är det klassföreståndaren som är ansvarig att eleven får det stöd den har rätt till av de olika ämneslärarna. En elev kan också få gå till en specialpedagog under en begränsad tid. Dessutom finns många individuella lösningar.

… men även föräldrar

Föräldrar ska enligt skollagen ha inflytande över skolans verksamhet. Det är viktigt att skolans personal skapar ett förtroende i samarbetet med föräldrar när det gäller såväl skolans kunskaps- som demokratiuppdrag.

Det är rektorn som skapar förutsättningar för den självreflektion hos skolans personal som kan underlätta dessa möten och relationer.

Skolans personal bär huvudansvaret för att relationen med föräldrar fungerar.

Livsstil och värdegrund

Till elevhälsans uppgifter räknas bland annat medverkan i hantering och förebyggande av kränkande behandling, att informera om riskerna med tobak, alkohol och andra droger. Dessutom ska elevhälsan vara engagerad i frågor om jämställdhet och sex- och samlevnadsundervisning.

Kommuner organiserar sin egen elevhälsa efter lokala behov och förutsättningar, men personal som anlitas för elevhälsans insatser måste ha adekvat utbildning och en kompetens som svarar mot elevernas behov av insatser.

Vad är en basutredning?

Elevhälsoteamet kan tillsammans utföra en så kallad basutredning rörande en elevs situation. Det beslutet måste dock godkännas av vårdnadshavaren och sker inte utan att man redan har provat ett stort antal pedagogiska metoder.

För att under en basutredning skapa en så omfattande bild av elevens situation som möjligt genomför elevhälsoteamet en tvärprofessionell analys där de olika yrkesrollerna var och en belyser elevens situation utifrån sin respektive expertis.

Utredningen utförs för att kartlägga situationen och ta fram en åtgärdsplan.

Skollagen om elevhälsan

Elevhälsan ska omfatta medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser.

Elevhälsan ska främst vara förebyggande och hälsofrämjande. Elevernas utveckling mot utbildningens mål ska stödjas.

För medicinska, psykologiska och psykosociala insatser ska det finnas tillgång till skolläkare, skolsköterska, psykolog och kurator. Vidare ska det finnas tillgång till personal med sådan kompetens att elevernas behov av specialpedagogiska insatser kan tillgodoses.