Skolkuratorn

Skolkuratorer är del av skolans elevhälsa och arbetar med psykisk ohälsa i vardagen, tjej- och killgrupper och medling i konflikter. Kuratorn är där för att värna om elevernas perspektiv och ha eleven i fokus.

Exakt vad en kurator gör ser ofta ganska olika ut på olika skolor. Men de ska alltid kunna hålla stödsamtal och är ofta skolans spindel i nätet då de sköter skolans kontakter med vårdnadshavare och eventuella andra myndigheter och vårdinstanser.

Se alla

En skolkurators arbete handlar mycket om att vara observant på hur eleverna känner sig i skolmiljön och att uppmärksamma om någon mår dåligt. Det gäller att tidigt fånga upp elever som av olika anledningar har det jobbigt – och se till att de får rätt stöd.

Skolkuratorerna arbetar med frågor som hur man bästa ska bemöta eleverna, hur man ser, når och inkluderar alla.

En stimulerande miljö

Skolkuratorerna finns på skolan för att skapa en så bra miljö som möjligt för eleverna att studera och utvecklas i. De verkar för att skapa en större medvetenhet kring de sociala frågorna på skolan i allmänhet – på såväl individ- som grupp- och organisationsnivå. Precis som resten av elevhälsan arbetar de utifrån ett skolperspektiv. Det betyder att fokus ligger på inlärning och pedagogisk problematik.

Skolkuratorn och skolpsykologen

Olika kommuner har olika riktlinjer men en skolkurator har ofta ett nära samarbete med skolpsykologen. Det som främst skiljer dem åt är att en skolkurator arbetar och verkar nära eleverna på skolan i vardagen med vardagsproblem utifrån ett mer psykosocialt perspektiv – medan skolpsykologen fokuserar på psykologisk problematik utifrån inlärningssvårigheter och mer av konsulterande uppdrag gentemot pedagoger och rektorer.

Tillgänglighet

En skolkurator är oftast placerad på skolan och spenderar mer tid på skolan och är både mer synlig och tillgänglig än en skolpsykolog. Ofta kan kuratorn vara en enkel väg att komma i kontakt med elevhälsan. Problem hamnar ofta hos skolkuratorn innan de blir ärenden för specialpedagog och skolpsykolog.

Genom att ha en vardaglig dialog med eleverna kan skolkuratorer också hjälpa till att avdramatisera problem med psykisk ohälsa. Det ska vara självklart att alla kan behöva prata med någon vuxen och utomstående ibland.

I kontaktnätet

Skolkurator är den del av elevhälsan som i problemsituationer främst sköter kontakten mellan skolan och vårdnadshavare och eventuella andra myndigheter och vårdinstanser. Det är viktigt att elever och föräldrar är helt införstådda i skolans diskussioner och eventuella åtgärder – och det är skolkuratorns uppgift att se till att elevernas och vårdnadshavares självbestämmande och integritet respekteras i olika situationer.

Konflikthantering

Skolkuratorer fungerar ofta som medlare. Vid en konflikt pratar skolkuratorn eller annan personal först med var och en av de inblandade – innan man har ett gemensamt samtal om det som hänt och hur man går vidare. Elevernas ålder påverkar naturligtvis vilken konflikthantering man arbetar med.

Frustrationsstege

Om en grupp varit inblandade i till exempel bråk eller skadegörelse kan en skolkurator genom samtal ringa in en så kallad frustrationsstege. Det gör man när själva händelsen är överspelad.

Frustrationsstegen går ut på att få eleverna att själva inse var gränsen går mellan ett oskyldigt bus och att gå för långt. Är situationen känslig kan man använda sig av en fiktiv historia som eleverna kan känna igen sig i. Utifrån den kan man sedan diskutera hur de själva skulle känna sig i situationen. Målet är att eleverna på det sättet kan lära känna sig själva bättre, förstå konsekvenserna för sitt handlande och inse när ett bus faktiskt inte är roligt längre.

Mobbning

Gäller konflikten ett återkommande problem som en mobbningssituation pratar man om det som hänt på ett annat sätt. Då kan inte de inblandade mötas på lika villkor och den som är utsatt ska inte självklart behöva konfrontera mobbaren.

Offer och förövare kommer antagligen att behöva träffas – men det ska då ske tillsammans med en medpart, när mobbningen upphört och när den som utsatts för mobbning känner sig trygg igen. Under hela processen får den som är utsatt stödsamtal.

Värdegrunder

Skolkuratorns arbete utgår till stor del från skolans värdegrund. Numera ska många värdegrundsfrågor – som till exempel jämställdhet och diskriminering – ingå i samtliga skolämnen istället för att schemaläggas separat. Tanken är att värdegrunden är så viktig att den bör uppmärksammas ur alla perspektiv. Men samtidigt finns då också risken att frågorna istället helt försvinner. En lärare kanske till exempel tycker det är knepigt att få in jämställdhetsfrågan i matematiken. Skolkurator kan värna skolans värdegrund genom att medvetandegöra både elever och personal om sociala frågor och perspektiv.