Rektorns ansvar

I den obligatoriska grundskolan har alla elever rätt till utbildning och att nå de mål som sätts upp för dem. Men det är i skolan många svårigheter synliggörs när individer plötsligt ska passa in i grupper och mallar. En rektors främsta uppgift är att se till att alla elever uppfyller sina utsatta mål.

Att vara rektor är att bära en nyckelroll som förebild i skolans verksamhet. Det är rektorns värdegrund som sätter tonen för arbetet och kulturen på skolan. Den synliggörs genom hur man talar om barnen, vilket språk man använder och hur personalen förhåller sig till varandra.

En annan central del av uppdraget är att handleda och formulera skolans uppdrag för personalgrupperna. Om det pedagogiska uppdraget är tydligt och personalen delar förhållningssätt och värdegrund skapas en professionell och konsekvent miljö där det blir enklare att samarbeta.

Förtroende centralt

A och O för en framgångsrik undervisning är en god relation med eleverna. Men bland dem kan det finnas dåliga erfarenheter och en misstro mot vuxna människor. Att få dem att lita på skolans personal kan vara en utmaning och ta lång tid.

Eleverna måste känna sig välkomna till skolan. De måste få såväl bekräftelse som utmaningar. Ett förtroende är något som måste förtjänas.

Att skala av problemet

Många lärare är stressade över att deras elever inte når upp till de utsatta målen. Som rektor gäller det att hjälpa läraren att sortera upp svårigheterna, ge dem struktur och föra dem tillbaka in i det pedagogiska perspektivet.

Det är viktigt att arbeta utifrån det man ser hos eleven här och nu, att försöka förstå vad som tar fram vissa beteenden. Rektorer har här möjligheten att använda skolpsykologernas och specialpedagogernas kompetens – och att i förebyggande syfte låta dem handleda skolans personalgrupper med kurser och föreläsningar. På så sätt kan personalen få stöd och fördjupade kunskaper om såväl elevernas problematik som olika metoder, perspektiv och förhållningssätt.

Lyssna på alla – Vad är viktigt idag?

Som rektor är man ordförande och en form av lagledare i elevhälsogruppen. Där bär man huvudansvaret för besluten om de olika insatserna, hur uppgifterna ska fördelas och prioriteras– och hur tidsplanen ska utformas.

I den övergripande rollen är det viktigt att lyfta fram en nulägesbeskrivning, att se vad som är aktuellt i frågeställningen, att gå igenom vilka insatser som gjorts och sedan hitta fram till olika nya perspektiv och lösningar.

Ensam inte stark

Verksamheten i dagens skola bygger på en helhetssyn, på samarbete och kommunikation. 

Såväl undervisningen som personalgruppen utvecklas när lärare pratar med varandra om sitt arbete. Men för att ett samarbete ska fungera måste man som rektor skapa förutsättningar för det.

Samarbete handlar inte om personkemi, det är ett professionellt förhållningssätt, en del av uppdraget, något man kan jobba med och utveckla.

Både vuxna och unga människor kan förändras och utvecklas med rätt motivation. Bakom en lärares professionella roll finns motivationen i att förstå sitt uppdrag, att utbilda unga, att ge dem kunskap och en värdegrund.

Lärare är sina egna verktyg och det är viktigt att en rektor står bakom dem, att de känner sig trygga i sin professionella roll.

För att kunna möta de olika elevernas behov måste man som personal i skolan ständigt jobba med sig själv som verktyg för att kunna skapa förändring.

Det krävs förändring för att bryta den onda cirkeln

Svenskläraren Torgny är trött och frustrerad. Flera av hans klasser är ofokuserade, pratiga och allmänt respektlösa.

Motsättningarna mellan Torgny och ett par av eleverna är energikrävande och Torgny börjar förlora det självförtroende han alltid haft i sin lärarroll. Samtidigt tycker han att situationen är pinsam och vill inte be om hjälp. Men elevernas resultat gör problemen uppenbara och skolans rektor vill ge Torgny stöd. Det krävs förändring för att bryta den onda cirkeln.

Torgny får handledning av en specialpedagog och verktyg för att både sätta ner foten och fånga elevernas uppmärksamhet.

En skolpsykolog får Torgny att lägga känslorna åt sidan och fokusera på det pedagogiska uppdraget.

Då Torgny är teknikintresserad utvecklar han ett nytt specialarbete där eleverna får spela in en film, ett uppdrag som fångar elevernas intresse. Rektorn avsätter dessutom tid för att Torgny ska prata med lärarkollegor som fått motsvarande klasser att fungera bra – och låter dem vara med på varandras lektioner.

Torgny lär ut tekniklösningar medan han ser hur andra sätter upp gränser. En dramatisk förändring i attityd och motivation förändrar gruppdynamiken i klassen och Torgny blir påmind om vad det är han lär ut och varför.