Posttraumatiskt stressyndrom, PTSD

Även om människan besitter en fantastisk förmåga till återhämtning, kan ibland intryck från en livshotande händelse präglas starkt men fragmenterat, så att minnen, tankar och rädslor inte släpper sitt grepp trots att månader eller år har förflutit. När man har svårt att få sitt liv att åter fungera efter en svår händelse på grund av påträngande minnen, mardrömmar och rädsla, kan man ha drabbats av posttraumatiskt stressyndrom.

Svåra händelser har alltid varit, och kommer alltid vara en del av livet. Varje dag inträffar en katastrof någonstans i världen. Bortom de uppmärksammade katastroferna, som flodvågskatastrofen,  är enskilda individer med om individuella katastrofer – potentiellt traumatiserande händelser: trafikolyckor, övergrepp, misshandel och rån.

Efter en svår händelse är det vanligt med stressreaktioner en tid efteråt, men för de flesta överlevande avtar reaktionerna. Emellertid kan reaktioner hos vissa individer kvarstå och växa till stora hinder i vardagen.

Även om en händelse kan leda till många olika besvär hos olika människor, är det vanligt att man har några eller flera av de problem som återfinns i Posttraumatiskt stressyndrom (förkortas PTSD, efter engelskans post-traumatic stress disorder).

PTSD kan utvecklas efter en skräckfylld händelse som innehåller faktiskt eller upplevt hot mot den drabbade. Ibland rör det sig om en enskild händelse, exempelvis en trafikolycka. Ibland är det flera väldigt svåra händelser, t.ex. närståendes upprepade övergrepp på barn.

Beroende på bland annat hur och när händelsen inträffar kan mer eller mindre av hela den drabbades person påverkas.

Symtom

Intryck och bilder från händelsen blixtrar ibland förbi, med en påtaglig här och nu-känsla.

En lukt, en plats, eller olika situationer kan utlösa återblicken och det känns som att man återupplever händelsen. Det kan kännas som om man tappar kontrollen. Ibland är det väldigt svårt att i efterhand förstå vad som utlöste den obehagliga återblicken.

Sådant som förknippas med händelsen väcker ofta obehag och blir någonting man helst undviker.

Man kan också tappa intresset, känna håglöshet och uppleva vissa känslor som avstängda.

Man kan vara lättskrämd, rycker till mer än vanligt vid plötsliga ljud och finner det obehagligt att inte ha ryggen fri. Tidigare föreställde man sig kanske att man var relativt trygg, men nu upptäcker man många faror i omgivningen.

Man får svårt att koncentrera sig och komma ihåg saker.

Det är inte heller ovanligt att man känner skuld eller skam för det inträffade, eller att man är lättirriterad.

Om man har utsatts för våld från en annan individ kan man tappa tilliten till andra människor. Detta kan leda till speciellt svåra konsekvenser om man som liten eller ung har utsatts för någonting.

Orsaker till PTSD

Det finns ingen entydig orsak till varför symtomen kvarstår hos vissa drabbade. Det är dock tydligt att undvikande av obehagliga, men ofarliga, påminnelser spelar en stor roll.

Eftersom det kan vara smärtsamt att tänka på händelsen eller möta sådant som påminner om den, är det förståeligt att man som drabbad försöker att undvika detta. Men även om man genom att försöka undvika minnen och sådant som påminner om händelsen får lindring för stunden, och man upplever viss kontroll, fungerar denna strategi sällan.

Om minnet av händelsen inte sorteras och bearbetas, riskerar man att fastna i obehagliga återblickar och undvikande: Det kan ses ungefär som om intrycken har lagrats överallt i minnesbanken, utan tillhörande information om när, hur och var – och därför är ständigt aktuella.

Vad kan man göra själv?

Den naturliga återhämtningen fungerar olika för olika individer, varför det är svårt att ge generella råd om vad man kan göra.

Det finns förmodligen många sätt att sortera och bearbeta det som har hänt, eller skriva om det. Många kan finna lindring i att tala med vänner och närstående om det som har hänt. Vissa känner inget behov av att prata – det kan vara lika rätt.

Det är väldigt vanligt att man upplever besvär den första tiden efter en händelse. Ha tålamod med dina känslor. Det är normala reaktioner på en onormal situation, inte tvärtom. Använd din erfarenhet från tidigare svåra situationer, gör sådant som du vet att du mår bra av. Undvik alkohol och droger.

Hur får jag hjälp?

Om du har varit med om en svår händelse och har sådana besvär att du inte klarar vardagen bör du söka behandling, antingen via din husläkare eller direkt hos psykiatrin.

Behandling kan vara indikerat vid en väldigt kraftig reaktion under den första månaden efter händelsen, eller om besvären inte avtar. Symtomen brukar vanligtvis avta och är lindriga eller borta efter sex till tolv månader för många drabbade.

För barn kan återkommande aggressiva utbrott eller tillbakadragenhet, problem i skolan, upptagenhet av händelsen (t.ex. leker ofta lekar som handlar om händelsen) och andra tecken på stark oro eller känslomässiga svårigheter indikera bestående besvär som bör uppmärksammas.

Det finns olika typer av kognitiv beteendeterapi (KBT) som fungerar väl vid PTSD. Ögonrörelseterapi (EMDR) kan också fungera väl.