Tinnitus

När man upplever ett ljud utan att det finns någon yttre ljudkälla så handlar det om tinnitus. Tinnitus kan vara mycket besvärande och tröttande för den som drabbas, men idag finns effektiv psykologisk behandling för den här typen av problem.

Det är många som drabbas av tinnitus. Forskning har visat att mellan 15-20 % av befolkningen drabbas. Men dessbättre besväras de allra flesta dock inte speciellt mycket av sitt ljud. Men det finns en grupp på ca 1 % som har svåra besvär.

Det handlar om cirka 100.000 personer i Sverige som har medelsvår eller svår tinnitus. Men det är trots allt positivt att de allra flesta klarar av sina besvär i stort sett på egen hand. För de som drabbas av besvärande tinnitus finns det idag behandling som hjälper. Denna behandling bygger på de kognitiva behandlingsmetoder av tinnitus som Richard Hallam startade i England på 1980-talet.

Orsaker

Oftast orsakas tinnitus av en hörselnedsättning, orsakad av buller eller av ärftliga faktorer. För andra är tinnitus kopplat till stress, oro eller depression. Ibland påverkas tinnitus av muskulära spänningar i nacke och käkar. Men det handlar ändå om samma sak, nämligen tinnitus.

När tinnitus orsakats av bullerskada eller ärftliga faktorer inom hörselsystemet, oftast i innerörat finns det inget medicinskt man kan hjälpa dig med, förutom att en hörapparat kan minska din tinntius. När du är medicinskt utredd kan du söka hjälp av psykolog.

Eftersom tinnitusbesvär är psykiskt påfrestande kom man tidigt underfund med att det är bättre att anlita en psykolog för att komma tillrätta med besvären eller att lära patienten komma fram till en form av accepterande känsla. ”Jag har min gamla tinnitus men nu klarar jag av att leva med den”.

Symtom

Tinnitus kan ta sig många olika uttryck. En del säger att det låter som ett ringande ljud medan andra upplever ett brummande.

Det är för de flesta enklare att lära sig hantera sin tinnitus om den är konstant. Det har dock visat sig att ljudets karaktär eller dess ljudstyrka inte har någon större betydelse för behandlingsresultatet.

Behandling

En kognitiv behandlingsmetod för tinnitus har utvecklats vid Akademiska Sjukhuset i Uppsala. Där har man också bedrivit ett omfattande forskningsarbete på tinnitus och hörselproblematik.

Forskningen har visat att 75 % av tinnituspatienterna blir bättre eller mycket förbättrade av den kognitiva behandlingen.

Behandlingen går till så att du tillsammans med en psykolog går igenom din situation med fokus på dina besvär, tinnitus eller annan hörselproblematik. Detta utredande samtal ligger sedan till grund för din fortsatta behandling.

Med kognitiva metoder får du hjälp att förändra din upplevelse och dina tankar om dina besvär.  Behandlingen är inte alls svår eller krävande. Människan kan på naturlig väg lära sig att lämna ovidkommande tankar eller signaler. Detta är själva poängen med tinnitusbehandling. Det handlar om att lära sig skifta fokus, bort från det besvärliga oljudet.

Avslappning

En annan viktig del av behandlingen bygger på ett speciellt avslappningsprogram. Det används för att minska den muskulära spänningen i kroppen. Med hjälp av detta träningsprogram kan man lättare få stopp på tankar som annars kan skena iväg. Avslappning är något alla människor mår väl av och speciellt de som har besvärlig tinnitus. Avslappningsprogrammet minskar också risken för stress- och ångestbesvär i framtiden.

Resultat av behandling

Efter avslutad behandling har man oftast förändrat sin inställning till tinnitus. De allra flesta intar en lugnare hållning, attityd till det tidigare så störande oljudet. Man besväras inte alls eller i ringa grad av sin tinnitus. Genom avslappningsprogrammet får man minskad muskelspänning och därmed förbättrad sömn. Behandlingen uppfattas av de flesta som positiv och ger inget som helst obehag.

Hur får man hjälp?

Det vanligaste är att man först vänder sig till sin läkare på Vårdcentralen. Det är viktigt att bli medicinskt undersökt för att utreda om annat pågående och behandlingsbart medicinskt tillstånd föreligger.

En del kan bli remitterade till Öron-, Näs- och Halsläkare. Många blir hjälpta redan här. Men om tinnitus fortsätter att vara störande och besvära dig skall du absolut söka professionell hjälp.

Det finns psykologer som är utbildade för att hjälpa dem som drabbats av tinnitusbesvär. Tyvärr har inte alla större Öron- Näs- och Halskliniker tillgång till sådan kompetens. Genom länkarna till höger kan du läsa mer om var du kan söka hjälp.

Det är bra att få snabb behandling under den akuta fasen, d v s när din tinnitus börjar. Det är därför bäst om du själv är aktiv och ber läkaren om att få en så snabb psykologkontakt som möjligt.

Om du drabbas av tinnitus, gör så här:
  • Sök Öron-, Näs- och Halsläkare för enkel undersökning, inkl hörseltest.

  • Behöver du hörapparat så skaffa sådan och använd den, det hjälper.

  • Tveka inte att söka psykolog, speciellt om du är stressad eller orolig för behandling. KBT-behandling är idag den mest utforskade av alla behandlingsmetoder på tinnitus.

  • Börja träna med ett avslappningsprogram.

  • Besväras du väldigt mycket av din tinnitus tveka inte att söka hjälp hos psykolog med inriktning mot hörselrelaterade besvär.

  • Har du kraftig muskulär spänning i nacken och eller axelområdet, sök massageterapeut.

  • Bettfysiolog, specialisttandläkare, kan hjälpa dig om du gnisslar tänder eller har besvär från käkarna. En studie pekade på att ca 10 % av tinnituspatienterna kan ha hjälp av detta.