Meny

Om den kommande webbplatsen


Sveriges Psykologförbund har tillsammans med Sveriges Elevkårer, Lärarnas Riksförbund och Stiftelsen Företagsam beviljats medel från Allmänna arvsfonden att bygga en webbplats under den väletablerade Psykologiguiden.se där främst ungdomar, men även deras föräldrar och lärare, ska få ett virtuellt kunskapsstöd med kvalitetssäkrad information när det gäller psykologi, psykisk hälsa och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF).

Den nya webbplatsen kommer att tas fram i nära samarbete med ungdomar. Främsta fokus kommer att vara ungdomars psykiska hälsa i skolan, men även sådant som kan påverka ungdomars mående utanför skolan kommer att finnas med.

Många ungdomar lider av stress, psykiska problem och funktionsnedsättningar. Detta försämrar deras livskvalitet och skapar särskilda svårigheter i skolarbetet.

Ungdomar drabbas också ofta hårt av att kamrater, föräldrar, lärare och andra vuxna i deras omgivning har bristande kunskap om och förståelse för deras problematik.

Tidiga och förebyggande åtgärder är ytterst viktiga för att motverka psykisk ohälsa i samhället. Ingenstans i samhället är behovet av sådana förebyggande insatser större än i skolan.

I dagsläget är det få skolor som lever upp till de krav som skollagen ställer. Flertalet skolor har långt kvar när det gäller att anpassa pedagogik, organisation och miljö till barn med särskilda behov. Samtidigt har ingen sektor av samhället bättre förutsättningar än skolan att få genomslag för förebyggande arbete.

En webbplats med lättillgänglig och evidensbaserad information kan bli ett verktyg i händerna på ungdomar, deras vårdnadshavare och lärare när det gäller att förebygga psykisk ohälsa och göra skolan mer anpassad för elever med behov av särskilt stöd.


I samarbete med: